Oznam - 2. kolo talentových skúšok pre školský rok 2021/2022 - 22. 6. 2021

2. kolo prijímacích skúšok 

pre prijímanie žiakov na štúdium na Strednej športovej škole Trenčín do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 27.05.2021 a v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods.8 Zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka štvorročného štúdia nasledovne:

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v týchto študijných odboroch:

 

Študijný odbor

Forma štúdia

Počet otváraných tried

Počet prijímaných             žiakov v 2. kole

7451 J športové gymnázium

štvorročné štúdium

1

6

7475 M digitálne služby v športe

štvorročné štúdium

1

5

Druhy športov

Atletika /CH, D/, cyklistika /CH, D/, kanoistika /CH, D/, plávanie /CH, D/, futbal /CH, D/,      volejbal /CH, D/, hokej/CH/, hádzaná /D/, športy rôzne /CH, D/, vzpieranie /CH, D/.

Vysvetlenie: CH – chlapci, D – dievčatá

 

 

Kritériá pre prijatie uchádzača

 

Talentová skúška sa skladá z nasledovných častí:

 

1.      Pohybový test 

 • Skladá sa zo všeobecných pohybových testov a špeciálnych pohybových testov                    pre vybraný šport. Hodnotený je komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu. Výsledky za pohybový test sa hodnotia max. počtom bodov 100 (z toho 20 bodov za všeobecný pohybový test a 80 bodov za špeciálny pohybový test).                
 • Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 h, umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.
 • V prípade nepredvídateľných  skutočností môžu byť zmeny zverejnené dodatkom ku Kritériám talentových skúšok.
  • V prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v 1. kole, sa uskutoční termín 2. kola talentových skúšok. Vyhlásenie o konaní 2. kola talentových skúšok oznámi riaditeľka školy podľa aktuálneho stavu vývoja epidemiologickej situácie na území SR na webovej stránke školy. 

 

2.      Psychologický test

 • Max. počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 30.
 • Súčasťou prijímacieho konania je aj psychologické testovanie študijných predpokladov a osobnostných charakteristík.
 • Hodnotenie vykonáva komisia psychológov CPPPaP v Trenčíne a školský športový psychológ.
 • Testovanie pozostáva z 5 výkonových subtestov a osobnostného  dotazníka. Každý subtest mapuje inú oblasť kognitívnych schopností a dotazník poskytuje informácie     o základných faktoroch osobnosti.


Na základe výsledkov testu rozdelí komisia uchádzačov do 4 skupín:

1. skupina

30b

2. skupina

20b

3. skupina

10b

4. skupina

0b

 

 • Uchádzač, ktorý bude v psychologickom teste zaradený do skupiny 4, je v prijímacom konaní neúspešný.

 

 

3.      Prospech

 • Výsledky z prospechu budú zohľadnené len pre študijný odbor športové gymnázium.
 • Maximálny počet získaných bodov je 20.
 • Berie sa do úvahy priemer známok koncoročného vysvedčenia 7. ročníka ZŠ a polročného vysvedčenia z 8.ročníka ZŠ (do priemeru sa započítavajú známky z predmetov: slovenský jazyk, cudzí jazyk a biológia).
 • Žiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby k prihláške na štúdium na ŠŠ priložili kópiu vysvedčenia z 8.ročníka.

 

Prospech / priemer

Počet bodov

do 1,5 (vrátane)

20 b

do 2,5 (vrátane)

15 b

do 3,5 (vrátane)

10 b

nad 3,5

  0 b

 • Uchádzač, ktorého priemerný prospech je nad 3,5, je neúspešný pre študijný odbor športové gymnázium.

 

4.      Zdravotný stav

 • Bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo viď link (https://lekom.sk/slovenska-lekarska-komora/organy-slk/register-lekarov) s vyjadrením - schopný alebo neschopný. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára  nie staršie ako jeden rok najneskôr                           od júna 2020. Uchádzač sa v deň talentových skúšok pri prezentácii preukazuje daným potvrdením.
 • Podľa súčasnej vyhlášky hlavného hygienika SR, týkajúcej sa organizácie hromadných podujatí, budeme požadovať u uchádzača „negatívny“ antigénový test nie starší ako 12 hodín.
 • Škola zabezpečí MOM odberné miesto v mieste konania talentových skúšok podľa časového harmonogramu, s ktorým bude uchádzač  oboznámený vopred pred konaním talentových skúšok.

 

 

Termín 2. kola talentových skúšok

2. kolo talentových skúšok: 22. 6. 2020 podľa nasledovného rozpisu:

 • 22. 6. 2021 -  utorok: všetky športy

 

Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne, emailom alebo telefonicky doručené pred konaním talentovej skúšky.

Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Mgr. Marek Ďanovský

Mobil: 0901 918 421, 032/652 82 74

E-mail: marek.danovsky@sportovaskolatn.sk

Web: www.sportovaskolatn.sk

 

 

 

Rozhodovanie o prijatí

 

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov, psychológov CPPPaP v Trenčíne a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač dosiahnuť, je 150 bodov pre študijný odbor športové gymnázium a minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 85 bodov.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač v ostatných študijných odboroch dosiahnuť, je 130 bodov a minimálny počet 70 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov v danom študijnom odbore. 
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 20. mája 2021.
 • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu gymnázia alebo do elektronickej schránky gymnázia. Rozhodujúci je dátum doručenia do gymnázia. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3. v rozhodnutí ministra MŠVVaŠ SR číslo: 2021/10124:1 - A1810 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26. 1. 2021).
 • Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy výskumu a športu.
 • Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu.
 • Zákonný zástupca môže podať v zákonnej lehote 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím vyjadrí pretrvávajúci záujem o štúdium. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude toto miesto ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie. 

V školskom roku 2021/2022 prijímame nasledovné počty uchádzačov v nasledovných športoch:

 

Kolektívne športy

Individuálne športy

Hokej

0

Atletika

1

Futbal

0

Plávanie

0

Volejbal

1

Cyklistika

0

Hádzaná

0

Vzpieranie

0

Kanoistika

0

Športy "rôzne" + florbal

9

V prípade zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, v čase plánovaných talentových skúšok, si škola vyhradzuje právo úpravy požadovaných kritérií.


 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY pre 4-ročné štúdium

 

1.      Všeobecné testy

 

Všeobecné testy znalosti
20 bodov (každý test max. 4 body)

Škála

50m šprint
z vysokého štartu
(s)

Skok do diaľky
z miesta
(cm)

Hod plnou loptou
(m)

Ohybnosť v sede
presah +
(cm)

6′m
vytrvalostný beh
(m)

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

4

6,6
a rýchlejšie

7,2 a viac

240
a viac

211
a viac

11,61
a viac

9,31
a viac

20
a viac

25
a viac

viac ako
1500

viac ako
1400

3

6,61 - 7,10

7,21 - 7,7

239 - 224

210 - 200

11,60 - 10,31

8,11 - 9,30

19 - 15

24 - 20

1499 - 1400

1399 - 1300

2

7,11 - 7,80

7,71 - 8,10

223 - 208

199 - 190

10,30 - 9,01

8,10 - 6,91

14 - 9

19 - 14

1399 - 1300

1299 - 1200

1

7,81 - 8,2

8,11 - 8,6

207 - 192

189 - 180

9 - 7,71

6,90 - 5,71

8 - 3

13 - 7

1299 - 1200

1199 - 1100

body

4

4

4

4

4

 

 

 • všeobecné testy pohybovej zdatnosti sú rovnaké pre všetky druhy športov aj s vyššie uvedenými hodnotami.

 

2.      Špeciálne testy

 

 

FLORBAL

Hráč

Slalom s loptičkou

21,00s a menej
od 21,01 - 22,00s
od 22,01 - 23,00s
od 23,01 - 24,00s
od 24,01 a viac

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

Miešanie s loptičkou

16,00s a viac
od 16,01 - 16,30s
od 16,31 - 17,00s
od 17,01 - 17,30s
od 17,31 a menej

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

Otočky s loptičkou

13,00s a menej
od 13,01 - 13,30s
od 13,31 - 14,00s
od 14,01 - 14,30s
od 14,31 a viac

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

 

Hodnotenie hry hráč
Pohyb 1 - 10  bodov
Čítanie hry 1 - 10  bodov
Rozhodovanie 1 - 10  bodov
Zručnosti 1 - 10  bodov
Komunikácia 1 - 10  bodov


 

 

Brankár

Presuny (s)

11,00s  a menej
od 11,01 - 12,00s
od 12,01 - 13,00s
od 13,01 - 14,00s
od 14,01 a viac

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

Rozohrávka po zemi
(počet úšpešných)

4x a viac
3x
2x
1x
0x

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

Rozohrávka vzduchom
(počet úspešných)

4x a viac
3x
2x
1x
0x

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
0 bodov

 

Hodnotenie hry brankár
Pohyb 1 - 10  bodov
Čítanie hry 1 - 10  bodov
Komunikácia 1 - 10  bodov
Vykrytie priestoru 1 - 10  bodov


 

 

 

ATLETIKA

Špeciálne testy skupina "SKOKY"
80 bodov

Škála

10 skok striedavonožne
z miesta
(m)

Vertikálny výskok
z miesta so súpážným
švihom (cm)

Hodnotenie trénera
uchádzačov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

technika vykovávaných
cvičení
celkový pohybový prejav
koordinácia
trénovateľnosť
nasledovanie inštrukcií
disciplína

20

viac ako 25,00

viac ako
23,00

viac ako
40

viac ako
35

15

24,99 - 24,00

22,99 - 22,00

39 - 35

34 - 30

10

23,99 - 23,00

21,99 - 21,00

34 - 30

29 - 25

5

menej ako
23,00

menej ako
21,00

menej ako
30

menej ako
25

body ∑

20

20

40

 

 

 

VOLEJBAL

Hod  jednoručne v kľaku 1kg loptou,
dominantná paža

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

výdrž v zhybe na hrazde

statická, vytrvalostná sila

max. 5 bodov

beh 6x10m

rýchlosť, koordinácia

max. 5 bodov

predklon s dosahovaním
v sede

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

útočný (smečiarsky) dosah

 

max. 10 bodov

telesná výška

 

max. 10 bodov

dosah v stoji

 

max. 10 bodov

herné činnosti jednotlivca

 

max. 30 bodov

 

 

ŠPORTY RÔZNE

 

Chlapci

Dievčatá

 

výdrž v zhybe nadhmatom

25s a viac
20s
15s
10s
9s a menej

20 s a viac
15s
10s
5s
4s a menej

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

beh 5x10m

od 11,59s a menej
od 11,60 - 12,09s
od 12,59 - 12,10s
od 12,60 - 13,00s
13,01s a menej

od 12,50s a menej
od 12,50 - 13,00s
od 13,01 - 13,40s
od 13,41 - 13,80s
13,80s a viac

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

sed -ľah (30′)

33x a viac
29 - 32x
24 - 28x
19 - 23x
18x a menej

25x a viac
22 - 24x
21 - 18x
17 - 14x
13x a menej

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

test obratnosti

18,99 a menej
od 19,90 - 19,99
od 20,00 - 20,99
od 21,00 - 21,99
od 22,00 a viac

21,00 a menej
od 21,01 - 21,99
od 22,00 - 22,99
od 23,00 - 23,99
od 24,00 a viac

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

 

 

MMA

základné gymnastické prvky:
kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred
do širokého roznoženia, kotúľ vzad
do širokého roznoženia, kotúľ vzad
do výponu, premet bokom

max. 20 bodov

pohybová koordinácia:
výdrž v stoji na jednej nohe Ľ+P,
rotácia v stoji na jednej nohe Ľ+P

max. 20 bodov

vlastná práca váhou:
hrazda nadhrtanom, podhmatom,
kľuky, drepy

max. 20 bodov

práca tela s ťažiskom:
výdrž tela v ťažiskových polohách

max. 20 bodov

 

 

 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, budú kritéria aktuálne upravené a zverejnené na webovej stránke školy.

 V Trenčíne 28.05.2021

                                                     PaedDr., PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA

                                                                                  riaditeľka školy

 


Dokumenty na stiahnutie