OZNAM pre žiakov SŠŠ k ubytovaniu do školského internátu počas letnej športovej prípravy

 

Volejbal, vzpieranie:

  Nedeľa 25. 07. 2021 v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Hokej, Futbal, Kanoistika, Cyklistika:

  Pondelok 26. 07. 2021 v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.

MMA, Plávanie:

  Pondelok 02. 08. 2021 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

 

Povinnosti žiakov pred vstupom:

1)      Pri prvom nástupe žiaka do školského internátu a po každom prerušení dochádzky žiaka do ŠI v trvaní viac ako tri dni žiak predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď príloha).

2)      Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť žiakovi: rúška, dezinfekčný gél, dezinfekčné utierky, papierové vreckovky.

3)      Do budovy ŠI je  prísny zákaz vstupu zákonným zástupcom žiakov a neubytovaným osobám.

4)      Žiak rešpektuje pridelenie ubytovania do bunky/izby.

5)      Žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu, Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a uvedenú skutočnosť oznámi službukonajúcemu dozoru, alebo  zástupkyni riaditeľa pre výchovu mimo vzdelávanie školy. Žiak bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.

6)      Pri vstupe do budovy ŠI je žiak povinný prejsť dezinfekčnou bránou a vstupuje len s prekrytými ústami rúškom alebo ochranným štítom tváre. Žiakovi bez rúška alebo ochranného štítu nebude povolený vstup do budovy školského internátu a následne bude postupované v zmysle školského poriadku.

7)      Žiak si smie priniesť na ubytovanie iba nevyhnutné osobné veci - drogériu a osobné veci. Platí zákaz nosenia vlastného posteľného prádla, podušiek, koberčekov, skriniek, zrkadiel a pod. Športový výstroj si žiak necháva v klube. (nie je možné si nechať v priestoroch ŠI bicykle, loďky a pod.)

8)      Žiaci vo všetkých spoločných priestoroch školského internátu udržiavajú odstupy a a nosia prekrytie horných dýchacích ciest.

 

REŽIM DŇA CEZ PRÁZDNINY

 

Raňajky:        6:30 - 7:30 hod.

Dopoludňajšia činnosť športového charakteru (tréning, zápas a pod....)

Obed:             11:45 - 13:00 hod.

Popoludňajšia činnosť športového charakteru (tréning, zápas a pod.....)

Večera:          18:00 - 19:00 hod.

Osobné voľno: do 21:00 hod.

Po konzultácii so službukonajúcim vychovávateľom individuálne voľno najneskôr do 21:30 hod.         

Večierka:       22:00 hod.