2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

pre prijímanie žiakov na štúdium na Strednej športovej škole Trenčín do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2022/2023

Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 06.06.2022 a v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods.8 Zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka štvorročného štúdia nasledovne:

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v týchto študijných odboroch:

 

Študijný odbor

Forma štúdia

Počet prijímaných žiakov v 2. kole

7471 M športový manažment

štvorročné štúdium

4

7475 M digitálne služby v športe

štvorročné štúdium

3

 

Druhy športov

Atletika (CH, D), kanoistika (CH, D), plávanie (CH, D), volejbal (CH, D), kolektívne športy - basketbal, florbal, hádzaná (CH, D).

Vysvetlenie: CH – chlapci, D – dievčatá

 

 

Kritériá pre prijatie uchádzača

 

Talentová skúška sa skladá z 2 nasledovných častí:

 1.      Pohybový test v termíne 21.06.2022

 • Skladá sa zo všeobecných pohybových testov a špeciálnych pohybových testov pre vybraný šport. Hodnotený je komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu. Výsledky za pohybový test sa hodnotia max. počtom bodov 100 (z toho 20 bodov za všeobecný pohybový test a 80 bodov za špeciálny pohybový test).                
 • Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 h, umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.

V prípade nepredvídateľných  skutočností môžu byť zmeny uskutočnené dodatkom ku Kritériám talentových skúšok.

 2.      Psychologický test v termíne 21.6.2022

 • Max. počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 30.
 • Súčasťou prijímacieho konania je aj psychologické testovanie študijných predpokladov a osobnostných charakteristík dôležitých pre športový výkon.
 • Hodnotenie vykonáva komisia psychológov CPPPaP v Trenčíne a školský športový psychológ.
 • Testovanie pozostáva z 5 výkonových subtestov a osobnostného  dotazníka. Každý subtest mapuje inú oblasť kognitívnych schopností a dotazník poskytuje informácie o základných faktoroch osobnosti.


Na základe výsledkov testu rozdelí komisia uchádzačov do 4 skupín:

 1. skupina

30b

 1. skupina

20b

 1. skupina

10b

 1. skupina

0b

 • Uchádzač, ktorý bude v psychologickom teste zaradený do skupiny 4, je v prijímacom konaní neúspešný.

 

3.      Zdravotný stav

 • Bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo viď link (https://lekom.sk/slovenska-lekarska-komora/organy-slk/register-lekarov) s vyjadrením. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára  nie staršie ako jeden rok najneskôr od apríla 2021. Uchádzač sa v deň talentových skúšok pri prezentácii preukazuje daným potvrdením.

 

4.      Predloženie potvrdenia národného športového zväzu alebo klubu

 •  uchádzať na strednej športovej škole je povinný predložiť potvrdenie národného športového zväzu (registrácia v športovom klube), že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.

 

 

 

 

 

 

Termíny talentových skúšok

 

2. kolo talentových skúšok spolu s vykonaním psychotestov pre školský rok 2022/2023 bude

 • 21.06.2022

 

Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne alebo emailom doručené pred konaním talentovej skúšky.

Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Mgr. Marek Ďanovský

Mobil: 0901 918 421, 032/652 82 74

E-mail: marek.danovsky@ssstn.sk

Web: www.sportovaskolatn.sk

 

Rozhodovanie o prijatí

 

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov, psychológov CPPPaP v Trenčíne a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač v ostatných študijných odboroch dosiahnuť, je 130 bodov a minimálny počet 70 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov v danom študijnom odbore. 
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Potvrdenie o nástupe na štúdium je možné podať zákonným zástupcom prostredníctvom pošty alebo v zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu: alexandra.pucekova@ssstn.sk.
 • Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy výskumu a športu.
 • Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu.
 • Zákonný zástupca môže podať v zákonnej lehote 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím vyjadrí pretrvávajúci záujem o štúdium. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude toto miesto ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie.

 

V školskom roku 2022/2023 prijímame nasledovné počty uchádzačov v nasledovných športoch:

 

Kolektívne športy

Individuálne športy

Hokej

0

Atletika

2

Futbal

0

Plávanie

1

Volejbal

2

Cyklistika

0

Kolektívne športy

(basketbal, florbal, hádzaná)

0

Kanoistika

1

Športy "rôzne" a MMA

0

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY pre 4-ročné štúdium

Všeobecné testy

Všeobecné testy znalosti
20 bodov (každý test max. 4 body)

Škála

50m šprint
z vysokého štartu
(s)

Skok do diaľky
z miesta
(cm)

Hod plnou loptou
(m)

Ohybnosť v sede
presah +
(cm)

6′m
vytrvalostný beh
(m)

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

4

6,6
a rýchlejšie

7,2 a viac

240
a viac

211
a viac

11,61
a viac

9,31
a viac

20
a viac

25
a viac

viac ako
1500

viac ako
1400

3

6,61 - 7,10

7,21 - 7,7

239 - 224

210 - 200

11,60 - 10,31

8,11 - 9,30

19 - 15

24 - 20

1499 - 1400

1399 - 1300

2

7,11 - 7,80

7,71 - 8,10

223 - 208

199 - 190

10,30 - 9,01

8,10 - 6,91

14 - 9

19 - 14

1399 - 1300

1299 - 1200

1

7,81 - 8,2

8,11 - 8,6

207 - 192

189 - 180

9 - 7,71

6,90 - 5,71

8 - 3

13 - 7

1299 - 1200

1199 - 1100

body ∑

4

4

4

4

4

 

 • všeobecné testy pohybovej zdatnosti sú rovnaké pre všetky druhy športov aj s vyššie uvedenými hodnotami.

    

 Špeciálne testy

   

ATLETIKA

Špeciálne testy skupina "SKOKY"
80 bodov

Škála

10 skok striedavonožne
z miesta
(m)

Vertikálny výskok
z miesta so súpážným
švihom (cm)

Hodnotenie trénera
uchádzačov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

technika vykovávaných
cvičení
celkový pohybový prejav
koordinácia
trénovateľnosť
nasledovanie inštrukcií
disciplína

20

viac ako 25,00

viac ako
23,00

viac ako
40

viac ako
35

15

24,99 - 24,00

22,99 - 22,00

39 - 35

34 - 30

10

23,99 - 23,00

21,99 - 21,00

34 - 30

29 - 25

5

menej ako
23,00

menej ako
21,00

menej ako
30

menej ako
25

body ∑

20

20

40

 

KANOISTIKA

 

Chlapci

Špeciálne talentové skúšky - kanoistika - VARIANT B
kajak/kanoe - chlapci 15r.

20 - 15  bodov

14 - 10 bodov

9 - 5 bodov

4 - 0 bodov

výška

nad 175cm

174 - 170cm

169 - 165cm

pod 165cm

rozpätie rúk
(max.rozpätie v opretí o stenu
v rozpažení)

3cm nad výšku

2 - 0cm

1 - 3cm

4cm pod

výška v sede
(v sede v max.opretí o stenu
celej dĺžky chrbtice)

nad 93cm

92 - 90cm

89 - 86cm

pod 86cm

 

 

Dievčatá

Špeciálne talentové skúšky - kanoistika - VARIANT B
kajak/kanoe

20 - 15  bodov

14 - 10 bodov

9 - 5 bodov

4 - 0 bodov

výška

nad 167cm

166 - 162cm

161 - 156cm

pod 156cm

rozpätie rúk
(max.rozpätie v opretí o stenu
v rozpažení)

3cm nad výšku

2 - 0cm

1 - 3cm

4cm pod

výška v sede
(v sede v max.opretí o stenu
celej dĺžky chrbtice)

nad 87cm

86 - 82cm

81 - 77cm

pod 77cm

 

 

Technika

Technika pádlovania v kontrolovanej frekvencii
60/30/min.

subjektívne obodovanie odbornej komisie

spolu 0 - 20 bodov

Technika pádlovania v submaximálnej frekvencii
90/45/min.

subjektívne obodovanie odbornej komisie

 

PLÁVANIE

 

TEST

Chlapci

výkon

body

3x25m z vody
(najlepší výkon v sek.)

00:17,0
00:18,0
00:19,0

20
17
14

4x50m z vody
i-10"
(priemerný čas)

00:39,0
00:40,0
00:41,0

20
17
14

200m PP

02:47,0
02:52,0
02:57,0

20
17
14

Technika plav.spôsobov

0 - 20

 

TEST

Dievčatá

výkon

body

3x25m z vody
(najlepší výkon v sek.)

00:17,5
00:18,5
00:19,5

20
17
14

4x50m z vody
i-10"
(priemerný čas)

00:41,0
00:42,0
00:43,0

20
17
14

200m PP

02:52,0
02:57,0
03:02,0

20
17
14

Technika plav.spôsobov

0 - 20

 

VOLEJBAL

 

Hod  jednoručne v kľaku 1kg loptou,
dominantná paža

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

výdrž v zhybe na hrazde

statická, vytrvalostná sila

max. 5 bodov

beh 6x10m

rýchlosť, koordinácia

max. 5 bodov

predklon s dosahovaním
v sede

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

útočný (smečiarsky) dosah

 

max. 10 bodov

telesná výška

 

max. 10 bodov

dosah v stoji

 

max. 10 bodov

herné činnosti jednotlivca

 

max. 30 bodov

 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, budú kritéria aktuálne upravené a zverejnené na webovej stránke školy.