Školská jedáleň

Naša školská jedáleň sa nachádza v budove internátu, jej súčasťou sú aj dve výdajné školské jedálne v OA a v SZŠ v Trenčíne.

Školská jedáleň poskytuje celodenné stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI – raňajky s desiatou, obed a večeru, pre žiakov Strednej športovej školy raňajky s desiatou, obed s olovrantom, večeru a 2.večeru.

Školská jedáleň poskytuje aj obedy pre dochádzajúcich  žiakov: Strednej športovej školy, SPŠS, ŠUP.

Výdaj stravy :

OD

DO

raňajky

6:00

7:30

obed 

11:15

13:15

večera

18:00

19:00Informácie:   

Mgr. Michaela Šišovská, vedúca školskej jedálne

 t.č.  032/651 08 50,  0901 918 424,

e-mail:     michaela.sisovska@ssstn.sk

Monika Pšenková, referent stravovania

t.č.  032/651 08 42

e-mail:    monika.psenkova@ssstn.sk

      

Dozor  v jedálni vykonávajú službukonajúci vychovávatelia.

Stravovanie pre prvákov sa vybavuje na u referentky pre stravovanie  od 15.augusta.

Prihlásiť na obedy sa môžete aj počas školského roka.

 

Nový stravník si vypíše zápisný lístok, ktorý platí počas celého štúdia. Na odoberanie stravy  bude slúžiť čipová karta ISIC/resp. čip. Uvedenú kartu žiak dostane v škole, ktorú bude navštevovať. Po zaevidovaní karty                            do stravovacieho systému, bude stravníkovi vygenerovaný variabilný symbol, ktorý bude používať pri platbe. Ubytovaní žiaci v ŠI si zakúpia čip na prechod cez turniket. Tento čip im bude slúžiť taktiež na odoberanie stravy.

Stravníci 1., 2., 3. ročníka  si na konci júna odkontrolujú stav svojho  účtu - prípadný preplatok. Podľa aktuálneho preplatku si môžu upraviť v auguste platbu na september, prípadne ďalšie mesiace nasledujúceho školského roka.  Ak chcú preplatok vrátiť, musia podať písomnú žiadosť.

Stravníci 4. ročníka  končia so stravovaním v máji, prípadné preplatky im budú následne zaslané na účty.

Číslo účtu (štátna pokladnica):    SK66 8180 0000 0070 0050 6644  

Variabilný symbol: číslo čipovej kartičky (slúži na identifikáciu žiaka)

Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda, škola

Odporúčame platiť trvalým príkazom zadaným okolo 15.  predchádzajúci mesiac od augusta do mája (v júni a v júli neplatiť!), alebo mesačne prevodom z účtu okolo 15. predchádzajúci mesiac.

Stravníci sú prihlásení na nasledujúci mesiac na základe platby, ktorá je pripísaná na účet ŠJ do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.

Posledný týždeň v mesiaci, po pripísaní platby na účet ŠJ sú žiaci prihlasovaní na stravu na ďalší mesiac referentkou.

Ak zaplatíte neskôr a platba sa do konca mesiaca nestihne pripísať na účet ŠJ, žiak nebude prihlásený na stravu  na ďalší mesiac, alebo bude prihlásený len na pár dní do výšky preplatku z predchádzajúceho mesiaca. Odporúčame žiakom sledovať si stav svojho účtu a v prípade potreby vybaviť si prihlásenie na stravu  osobne s dokladom o zaplatení.

Stravu je možné odhlásiť do 12,00 hodiny deň vopred na nasledujúci deň. V prvý deň neodhlásenia je možné odobrať stravu do obedára.


Dokumenty na stiahnutie

Mapa