Typy štúdia

Skola

V Strednej športovej škole v Trenčíne poskytujeme niekoľko typov štúdia:

1. úplné stredné všeobecné vzdelávanie poskytujú odbory: 

Gymnázium - šport                              7902 J 77 (od 1.9.2019 neotvárame)

Športové gymnázium                           7451 J 00  (od 1.9.2019)

Osemročné štúdium v študijnom odbore gymnázium – šport (od 1.9.2019 neotvárame)

  • nižšie sekundárne vzdelanie - tvoria ročníky príma,  sekunda, tercia, kvarta.
  • vyššie sekundárne vzdelanie – tvoria ročníky kvinta, sexta, septima, oktáva.

Štvorročné štúdium

  • vyššie sekundárne vzdelanie  - 1. až 4. ročník. Do prvého ročníka možno prijať žiakov po ukončení 9. ročníka ZŠ. 

2. úplné stredné odborné vzdelávanie poskytujú odbory:

Športový manažment                           7471 M  00 (od 1.9.2019)

Digitálne služby v športe                       7475 M  00 (od 1.9.2020)   

Spracovanie dát v športe                       7476 M  00 (od 1.9.2020) 

GYMNAZIÁLNE ŚTÚDIUM  

Štúdium v odbore 7902J77 (gymnázium - šport) prebieha podľa ŠkVP, ktorý výchádza z inovovaného ŠVP pre gymnáziá a je v platnosti od 1.9.2015. 

Forma je štvorročná a osemročná.

Štúdium v odbore 7451J00 (športové gymnázium) prebieha zo ŚkVP, ktorý bol vypracovaný zo ŠVP pre stredné športové školy. Tento  študijný odbor je od 1.9.2019 nahradil  odbor gymnázium - šport. 

Všeobecné ciele úplného stredného všeobecného vzdelávania

Všeobecné ciele vzdelávania predstavujú rámec pre konkretizované predmetové ciele a ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť.

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä:

 poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva;

 prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi;

 naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery;

 viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh;

 naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe;

 poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti;

 prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách;

 posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti;

 nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu;

 motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi.

 viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni. 

Profil absolventa strednej športovej školy – športového gymnázia

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. 

Absolvent:

 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;

 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch;

 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;

 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;

 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;

 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;

 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;

 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;

 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;

 zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi. 

ODBORNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Profil absolventa odborných študijných odborov - všeobecná charakteristika absolventa

Profil absolventa úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich z cieľov výchovy a vzdelávania a napĺňaných vzdelávacími štandardmi, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr.

Absolvent strednej športovej školy je pripravený plniť požiadavky vrcholovej športovej prípravy. Dosahuje športovú výkonnosť požadovanú pre zaradenie športových reprezentačných výberov SR, domácich a zahraničných ligových súťaží (kolektívne športy), umiestňovať sa na popredných miestach v národných a medzinárodných súťažiach (individuálne športy).

Absolvent strednej športovej školy je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojich povolaniach.

Absolvent:

- má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných, spoločenských vied, športu a príslušného odboru vymedzené vzdelávacími štandardami, ktoré dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;

- efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a v cudzom jazyku;

- ovláda a využíva súčasné informačno-komunikačné technológie;

- vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;

- uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;

- akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;

- je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;

- uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;

- zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

Absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole nachádza uplatnenie primárne v oblasti športu a v ďalších oblastiach podľa profilácie.

 

ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

Absolvent odboru športový manažment je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Rozsah znalostí v oblasti zdravého životného štýlu a výživy umožní absolventovi pripravovať a analyzovať stravovací režim športovcov. Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

Má možnosť pracovať v nižšom manažmente športových klubov, telovýchovných jednôt, športových zväzov, regeneračných centier, fitnes centier a iných organizácií v oblasti športu alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner III. stupňa.

Absolvent disponuje  takými odbornými schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie ako správca, administrátor, nižší manažment prevádzkového či obchodného charakteru v oblasti IKT.

Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a štúdium na vysokých školách príbuzného technického zamerania.

 

Okrem  vzdelania  sa celým štúdiom vinie reťaz športovej prípravy v každom ročníku v závislosti na vekovej úrovne žiaka a druhu športu. Vyučovací a tréningový proces sa navzájom doplňajú.

Športovú prípravu zabezpečujeme v plnej miere  pre športy: atletika, plávanie, kanoistika, cyklistika,  hádzaná, volejbal, vzpieranie, futbal, hokej. Športy rôzne ako napr. MMA, basketbal, flórbal, karate, fitnes, krasokorčuľovanie zabezpečujú kvalifikovaní tréneri jednotlivých športových klubov a federácií. Škola je otvorená aj ďalším športom, o ktoré prejavia kluby a verejnosť záujem.