Rada školy

Správa o činnosti Rady školy

Rada školy pri  Strednej športovej škole v Trenčíne  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa obsahuje prehľad o jej činnosti za školský rok 2023/2024.

 

Rada školy pracuje v tomto zložení:

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/za
1 Kulichová Zdenka, Mgr. predsedníčka pedagogický zamestnanec - SŠŠ Trenčín
2 Slezáková Adriana, Mgr. predsedníčka pedagogický zamestnanec - SŠŠ Trenčín
3 Ďuráčiová Alžbeta, Bc. člen nepedagogický zamestnanec - SŠŠ Trenčín
4 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. člen poslanec Zastupiteľstva TSK
5 Baco Miloslav, Mgr. člen poslanec Zastupiteľstva TSK
6 Svatík Stanislav, MVDr. člen poslanec Zastupiteľstva TSK
7 Žďársky Šimon, MUDr. člen poslanec Zastupiteľstva TSK
8 Ďurišková Slávka, Mgr. člen zástupca rodičov
9 Belicová Monika člen zástupca rodičov
10 Tomíková Katarína člen zástupca rodičov
11 Chudoba Peter člen zástupca žiakov

Činnosť Rady školy pri SŠŠ, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín, v šk.roku 2023/2024 :

dňa 23.10.2023 - viď príloha 1

dňa 7.5.2024 - viď príloha 2 + 3 

dňa 23.5.2024 - viď príloha 4


Dokumenty na stiahnutie