Rada školy

Správa o činnosti Rady školy

Rada školy pri  Strednej športovej škole v Trenčíne  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona   č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa obsahuje prehľad o jej činnosti za školský rok 2018/2019.

 

Rada školy pracovala v tomto zložení:

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

Kulichová Zdenka, Mgr.

predsedníčka

pedagogický zamestnanec – SŠŠ Trenčín

2.

Slezáková Adriana, Mgr.

podpredseda

pedagogický zamestnanec - SŠŠ Trenčín

3.

Ďuračiová Alžbeta, Bc.

člen

nepedagogický zamestnanec - ­ SŠŠ Trenčín

4.

Maláň Juraj, Ing.

člen

poslanec Zastupiteľstva TSK

5.

Škultéty Štefan, PhDr.

člen

poslanec Zastupiteľstva TSK

6.

Svatík Stanislav, MVDr.

člen

poslanec Zastupiteľstva TSK

7.

Vaňo Tomáš, Bc.

člen

poslanec Zastupiteľstva TSK

8.

Ďurišková Slávka, Mgr.

člen

zástupca rodičov

9.

Belicová Monika

člen

zástupca rodičov

10.

Patrícia Rogulski

člen

zástupca rodičov

11.

Straková Sarah

člen

zástupca žiakov

 

 • Zasadnutie Rady školy 11.10.2018

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 11.10.2018 schválila:

 1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018;
 2. Správu o činnosti ŠI Trenčín za školský rok 2017/2018;
 3. Školský poriadok ŠI.

 

zobrala ne vedomie:

 1. Plán práce školy na školský rok 2018/2019;
 2. Plán práce ŠI na školský rok 2018/2019;
 3. Doplnenie nových študijných odborov a ich zaradenie do siete škôl.

 

 • Zasadnutie volebnej komisie Rady školy dňa 4.4.2019

Na zasadnutí volebnej komisie Rady rodičovského združenia (ďalej RRZ ) boli dňa 4.4.2019 riadne zvolené do Rady školy pani Soukupová Zuzana s počtom hlasov 99 a Ing. Pavlína Pavlovská s počtom hlasov 94. Počet hlasujúcich rodičov 108, čo je nadpolovičná väčšina z celkového počtu 202 rodičov.

 

 • Zasadnutie Rada školy dňa 15.5.2019

Dňa 15. 5. 2019  sa uskutočnila voľba riaditeľa Strednej športovej  školy v Trenčíne. Prebehlo výberové konanie a Rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľky Strednej športovej školy v Trenčíne PhDr. PaedDr. Ivetu Petríkovú Rosinovú, PhD. MHA, ktorá splnila  predpoklady uchádzača na funkciu riaditeľa podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Rada školy na zasadnutí dňa 15.5.2019  uložila predsedníčke Rady školy povinnosť písomne oznámiť uchádzačke výsledok výberového konania.

 

 • Rada školy 7.6.2019

Dňa 7.6.2019 bola Rada školy oboznámená s návrhom plánu výkonov na šk. rok 2020/2021 elektronickou formou  dňa v znení:

 

Navrhovaný počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

4-ročné štúdium:

 • študijný odbor : 7451 J - športové gymnázium

počet žiakov: 30

počet tried: 1

 • študijný odbor: 7471 M - športový manažment

počet žiakov: 30

počet tried: 1

 • študijný odbor: 7475 M - digitálne služby v športe

počet žiakov : 13

študijný odbor 7476 M - spracovanie dát v športe

počet žiakov: 12

počet tried: 1

 

Návrh plánu výkonov na školský rok 2020/2021 bol schválený pedagogickou radou dňa 3.6.2019 a súhlasné stanovisko odoslalo späť 10 členov Rady školy. Rada školy predložený návrh plánu výkonov schválila.

 

 • Zasadnutie Územnej školskej rady dňa 12.6.2019

Predsedníčka Rady školy Mgr. Sekerková sa spolu s členkou Rady školy Mgr. Slávkou Ďuriškovou zúčastnila dňa 12.6.2019 volieb členov do Územnej školskej rady.

Správu vypracovala Mgr. Sekerková, predsedníčka Rady školy pri SŠŠ v Trenčíne