Voliteľné predmety

Ponuka voliteľných predmetov

A. Všetky študijné odbory

 • NBV (náboženská výchova katolícka)

– predmet sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet. Na škole vyučujeme náboženskú výchovu katolícku. Predmet sa vyučuje v ročníkoch prima - kvarta, v ročníku kvinta - sexta osemročnej formy štúdia, v 1. - 2. ročníku švorročnej formy štúdia. Výučba je zabezpečená externým kvalifikovaným pedagógom respektíve kaplánom s vysokoškolským vzdelaním.

 • ETV (etická výchova)

 predmet sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet. Na škole vyučujeme náboženskú výchovu katolícku. Predmet sa vyučuje v ročníkoch prima - kvarta, v ročníku kvinta - sexta osemročnej formy štúdia, v 1. - 2. ročníku švorročnej formy štúdia. Výučba je zabezpečená externým kvalifikovaným pedagógom respektíve kaplánom s vysokoškolským vzdelaním. Výučba je zabezpečená pedagógom s požadovanou aprobáciou, vynímočne pedagógom s inou aprobáciou.

B. Ostatné študijné odbory - ponuka voliteľných predmetov

Študijný odbor:

- 7902 J 77 (gymnázium /šport)

- 7451 J 00 (športové gymnázium)

 • ZŠP (základy športovej prípravy)

  – predmet sa  vyučuje ako voliteľný predmet len v študijnom odbore gymnázium - šport. V študijnom odbore športové gymnázium je povinným predmetom. Všeobecná a špecifická časť predmetu oboznámi žiak s informáciami z rôznych oblastí daného športového odvetvia. Predmet vyučujúškolskí tréneri s vysokoškolským vzdelaním a telovýchovným zameraním. Vykonaním  maturitnej skúšky získa absolvent certifikát trénera II. triedy v danom druhu športu.

 • EKO (ekonomika)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje pedagóg s vysokoškolským vzdelaním ekonomického smeru. 

 • IAP (informatika a programovanie)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje pedagóg s vysokoškolským vzdelaním pre výučbu informatických predmetov. 

 • KCJ1 (konverzácia v cudzom jazyku CJ1)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na rozvoj jazykových komunikačných schopností žiaka. Zároveň slúži ako príprava EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky.

 • KCJ2 (konverzácia v cudzom jazyku CJ2)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na rozvoj jazykových komunikačných schopností žiaka. Zároveň slúži ako príprava EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky.

 • SEB (seminár z biológie)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie.  

 • SEG (seminár z geografie)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie.  

 • SEY (seminár z občianskej náuky)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie.  

 • SED (seminár z dejepisu)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie.  

 • SMW (seminár zo spoločenských vied)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Žiak si upevní poznatky z dejepisu a občianskej náuky. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie.  

 • ESI (seminár zo slovenského jazyka a literatúry)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie. V študijnom odbore športové gymnázium je pre všetkých žiakov povinný.  Predmet slúži ako príprava EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky.

Zároveň slúži ako príprava EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky.

 • CVM (cvičenia z matematiky)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet a slúži na profiláciu žiaka. Predmet vyučuje kvalifikovaný pedagóg s vysokoškolským vzdelaním príslušnej aprobácie. Predmet slúži ako príprava EČ, PFIČ a ÚFIČ maturitnej skúšky.

Študenti si v rámci vyššie uvedených predmetov doplnia, prehĺbia a zopakujú učivo k maturitným skúškam.

V študijných odboroch (športový manažment, digitálne služby v športe, spracovanie dát v športe) voliteľné predmety v UP nie sú žakom ponúkané nakoľko žiaci absolvujú teoretickú aj odbornú prípravu.