Hokej

Ľadový hokej patrí na Slovensku medzi najúspešnejšie kolektívne športy.  Nielen v rámci Slovenska, ale i ďaleko za jeho hranicami je mesto Trenčín na hokejovej mape veľmi dobre známe.  Z hokejovej liahne miestneho hokejového klubu Dukly Trenčín vyšlo nemálo vynikajúcich hokejistov a Športové gymnázium v Trenčíne (v súčasnosti Stredná športová škola v Trenčíne) sa môže pochváliť, že brány jej školy navštevovalo množstvo talentovaných hokejistov.  Práve naša škola sa podieľala na formovaní ich talentu a to nie len po hokejovej stránke, ale taktiež po stránke vzdelávania.

 

Od roku 1994 bol ľadový hokej zaradený na škole do skupiny “rôzne športy“, kde pre prijatie športovcov z kolektívnych športov platili tvrdé výkonnostné podmienky (medaila z M-SR, zaradenie v slovenskom výbere), preto skupinky študentov z jednotlivých kolektívnych športov boli  malé.  Prví hokejisti, ktorí absolvovali štúdium boli:

Jozef Malíček, Ján Románek a Andrej Nedorost (Slovenský reprezentant, hráč NHL, účastník ME-U18, MS-U20, MS).

 

V roku 1995 k nim pribudol Roman Tvrdoň (Slovenský reprezentant, hráč NHL, účastník MS-U18, MS-U20).  Napriek tomu, že hokej a športové triedy na VII. Základnej škole v Trenčíne majú veľkú tradíciu a štúdium na ŠG by mohlo nadväzovať, spolupráca  sa začínala nesmelo.  Celý tréningový proces na škole zabezpečoval klub HK Dukla Trenčín.  Vo vekovej kategórii mladší dorast vedie tím tréner Jozef Hanták.

 

V školskom roku 1996/97 sa počet hokejistov v jednotlivých ročníkoch ŠG rozšíril na sedem. Novými prvákmi sa stali Michal Sýkora a Tomáš Olvecký.

 

Študenti tretieho a štvrtého ročníka začali v hokeji patriť do vekovej kategórie starší dorast a preto v roku 1997 pribudli i noví tréneri Jindrich Novotný a Pavol Bratranec.  Obaja tréneri začali spolupracovať s ŠG.  V tomto roku zaznamenalo ŠG najväčší nárast študentov -  hokejistov: Blanár Ján, Horňák Matej, Klima Jozef, Kolářik Michal, Koložváry Ivan, Kováč, Peter, Ondrejík Viliam, Sojka Martin, Sýkora Milan, Valach Stanislav.  Od septembra 1997 patrí hokej do zvláštnej kategórie kmeňových športov na ŠG.  Napriek tomu, že je hokej zaradený do kmeňových športov na ŠG tréningový proces v plnom rozsahu naďalej zabezpečuje Hokejový klub Dukla Trenčín.

 

Spolupráca Strednej športovej školy (ďalej len „SŠŠ“) s hokejovou Duklou Trenčín pokračuje úspešne až do súčasnosti.  Prepojenie  prípraviek cez športové triedy sa javí v Trenčíne ako optimálne. Žiaci športových hokejový tried VII. Základnej školy vo veľkej miere po jej ukončení pokračujú v štúdiu na SŠŠ.

 

Študenti - hráči Dukly Trenčín (dorast a juniori) úspešne reprezentujú klub, školu, mesto Trenčín a mnohí z nich ako reprezentanti i Slovensko.

 

 

 

 

 

Zoznam umiestnenia dotknutých kategórií HK Dukla Trenčín:

 

 

 

JUNIORI

11X zlato

3x striebro

DORAST

7X Zlato

3x striebro

3xbronz

9.HT

7X zlato

4x Striebro

1x bronz

sezóna

sezóna

sezóna

1993/1994

zlato

1993/1994

zlato

1995/1996

zlato

1994/1995

zlato

1997/1998

zlato

1999/2000

zlato

1998/1999

zlato

2003/2004

zlato

2001/2002

zlato

2004/2005

zlato

2004/2005

striebro

2002/2003

zlato

2005/2006

zlato

2005/2006

bronz

2007/2008

bronz

2006/2007

striebro

2007/2008

striebro

2009/2010

striebro

2007/2008

zlato

2010/2011

striebro

2010/2011

striebro

2008/2009

zlato

2012/2013

bronz

2013/2014

zlato

2009/2010

zlato

2013/2014

zlato

2014/2015

zlato

2013/2014

zlato

2014/2015

zlato

2015/2016

zlato

2014/2015

zlato

2015/2016

bronz

2016/2017

striebro

2015/2016

striebro

2016/2017

zlato

2017/2018

striebro

2016/2017

striebro

2017/2018

zlato

 

 

2017/2018

zlato

2018/2019

zlato

 

 

2018/2019

zlato

 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ  ABSOLVENTI - počas 30 ročnej existencie školy - HOKEJ:  

 

Marek Viedenský
Slovenský reprezentant, MS-U20 rokov
Marek Haščák
účastník MS do 20 rokov
Martin Šagát
účastník MS do 20 rokov
Jural Líška
účastník MS do 20 rokov
Ivan Koložváry
účastník MS do 20 rokov
Stanislav Valach
účastník MS do 20 rokov
Peter Mikuš
účastník MS do 20 rokov
Vladimír K
útny
účastník MS do 20 rokov
Dominik Briestenský
účastník MS do 20 rokov
Viliam Čacho ml.
účastník MS do 20 rokov
Matúš Holenda
účastník MS do 20 rokov
Peter Olvecký
Slovenský reprezentant, hráč NHL, MS-U20 rokov
Vladimír Kováč
účastník MS do 20 rokov
Marko Daňo
Slovenský reprezentant, MS-U20 rokov
Peter Čerešňák
Slovenský reprezentant, MS-U20 rokov
Andrej Nedorost
Slovenský reprezentant, hráč NHL, účastník ME-U18, MS-U20
Roman Tvrdoň
Slovenský reprezentant, hráč NHL, účastník MS-U18, MS-U20
Andrej Sekera
Slovenský reprezentant, hráč NHL, účastník OH 2010

 

Práve v aktuálnom školskom roku 19/20 začína nové obdobie pre študentov SŠŠ a mládežníckych hráčov Dukly Trenčín.  Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ SŠŠ nadviazal spoluprácu so SZĽH a Duklou Trenčín, n.o. o vybudovaní Hokejovej akadémie pri SŠŠ.

Prvá hokejová akadémia v rámci Slovenska vzniká ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už od septembra šk. roka 2019/20.  Vďaka spolupráci TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) dostanú najlepší mladí hokejisti najmä z nášho regiónu možnosť zdokonaliť svoje zručnosti, talent  i vedomosti v rámci projektu, ktorý bude vychovávať komplexné športové osobnosti uplatniteľné aj v bežnom živote.

Stredná športová škola v Trenčíne, ktorá vznikla v súlade s novelou zákona o výchove a vzdelávaní transformáciou jediného gymnázia so športovým zameraní v pôsobnosti Trenčianskej župy, je unikátnou vzdelávacou inštitúciou pre športovo nadanú mládež.  Vo všeobecnosti platí, že každý žiak deviateho ročníka základnej školy má možnosť poslať 2 prihlášky na stredné školy s prijímacími skúškami a tiež na strednú školu, ktorá prijíma žiakov na základe talentovej skúšky.  Práve stredné športové školy (na Slovensku je zriadených osem takýchto škôl) prijímajú žiakov na základe talentovej skúšky do všetkých ponúkaných študijných odborov.  Do prvého ročníka unikátneho projektu škola prijala v septembri 2019 celkovo 15 mladých hokejových talentov.

Pre mladých športovcov, ktorí sa rozhodnú študovať v rámci pilotného projektu Hokejová akadémia, sú v ponuke viaceré študijné odbory, a to s rozšírenou výučbou angličtiny. Uchádzači o štúdium na SŠŠ v Trenčíne budú prijímaní na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentovej skúšky.  Tá pozostáva zo špeciálneho pohybového testu, ktorý je dominantným kritériom, ďalej všeobecného pohybového testu a psychologického testu na zvládanie záťažových situácií.  Pri výbere uchádzačov sa berie do úvahy aj hráčsky post či bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom.  Nemenej dôležitý je tiež vyhovujúci prospech, ktorý odráža predpoklad na zvládnutie zvoleného študijného odboru.  Podrobné kritériá pre prijatie sú zverejnené na webovom sídle Strednej športovej školy Trenčín.

Prvým krokom prijímacieho procesu je podanie prihlášky na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.  Prihlášku riaditeľ do konca februára odošle na Strednú športovú školu v Trenčíne, pokyny k talentovej skúške uchádzači dostanú začiatkom marca.  V deň konania talentovej skúšky sa žiaci zídu v spoločenskej miestnosti Školského internátu na Staničnej ulici č. 6, vypočujú si pokyny a odovzdajú potvrdenia o zdravotnom stave.  Spravidla sa začína psychologickým testom, po jeho ukončení sa žiaci presunú na príslušné športoviská, kde pod dohľadom odbornej komisie vykonajú špeciálny aj všeobecný pohybový test. Budúci študenti hokejovej akadémie v rámci talentovej skúšky absolvujú korčuliarske testy a v poobedných hodinách hokejový zápas pod ohľadom športovej komisie zloženej zo zástupcov SZĽH, HK DUKLA Trenčín a ďalších hokejových odborníkov.  Tí tak môžu posúdiť zručnosť, talent i hernú výkonnosť mladých hokejistov priamo na ľade.  Samotné herné hodnotenie je rozhodujúcim kritériom o prijatí či neprijatí do prvého ročníka unikátneho projektu.  Odborná komisia bude hodnotiť korčuľovanie, zručnosti a kreativitu hráča, streľbu, vnímanie hry, hernú a osobnú disciplínu či mentálnu odolnosť.

Samotné štúdium na škole je prispôsobené požiadavkám športovej prípravy.  Mladých hokejistov zapojených do pilotného projektu čaká okrem pilovania hokejových zručností aj kvalitné vzdelanie s rozšírenou výučbou angličtiny.  Prínosom bude nielen pre budovanie ich hokejovej kariéry, ale pomôže i v uplatnení sa aj tým, ktorí sa v budúcnosti športu nebudú venovať profesionálne.  Rozvrh hodín vyučovania a športovej prípravy na škole má dve formy.  V prvej sa začína rannou športovou prípravou, pokračuje sa vyučovaním a druhou fázou športovej prípravy v popoludňajších hodinách.  Druhá forma naopak začína vyučovaním, pokračuje športovou prípravou, ktorú strieda opäť vyučovanie a v popoludňajších hodinách opäť športová príprava.  Študenti hokejovej akadémie absolvujú športovú prípravu trikrát do týždňa, a to dvojfázovo.  Športová príprava zahŕňa individuálne tréningy zamerané na zlepšovanie výkonnosti hráča a kolektívne tréningy, počas ktorých sa zdokonaľuje tímová súhra a herná taktika.  Študenti majú okrem skúsených trénerov k dispozícii aj kvalitných fyzioterapeutov či psychológov, ktorí spoločne pracujú na formovaní komplexnej športovej osobnosti.

Veríme, že pilotný projekt Hokejovej akadémie sa stane integrovanou súčasťou stredoškolského kampusu v Trenčíne – Zámostí.  Postupne by v tomto kampuse mali pribudnúť nové zariadenia, t.j. workoutové ihrisko, študentská kaviareň či knižnica, no predovšetkým hokejová hala pre športové talenty.  Kým toto moderné športovisko vznikne, je špeciálna príprava mladých hokejistov realizovaná v priestoroch Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne.  


Fotogaléria