Štúdium

Podmienky štúdia na strednej športovej škole:

Názov a adresa: Stredná športová škola, Staničná 6, 911 05 Trenčín

Študijné odbory: 

  • Športové gymnázium                     7451 J 
  • Športový manažment                     7471 M
  • 7902J 77 gymnázium - šport (štúdium odboru sa dokončuje)

Počet tried v ročníkoch:

1 trieda - Športové gymnázium

1 trieda - Športový manažment

Kritériá pre prijímanie do školy

- spoločné pre všetky študijné odbory:

  • úspešné vykonanie špeciálneho  pohybového testu (podľa športu)
  • úspešné  vykonanie všeobecného pohybového testu
  • bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom
  • úspešné absolvovanie psychologických testov

- vedomostné – podľa študijného odboru

 

Charakteristika a podmienky štúdia:

Poslaním Strednej športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky pre štúdium a športovú prípravu, s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu. Areál školy je tvorený z dvoch budov -  škola s dvomi posilňovňami a regeneráciou a internát s jedálňou, spoločenskými priestormi a jednou posilňovňou. Pre športovú prípravu máme svoje vlastné  športoviská – atletický tartanový štadión, športová hala so 70 metrovým bežeckým tunelom a posilňovňou, plaváreň a zimný štadión (má byť dokončený v roku 2019). Jedná sa o jedinečný športovo vzdelávací komplex, ktorého význam sa zvyšuje s neustále rastúcim  záujmom o spoluprácu od športových zväzov. Pre športovú prípravu využívame ešte lodenicu, futbalový štadión, zimný štadión, gymnastickú telocvičňu.

Stredná športová škola umožňuje skĺbiť v dennom režime náročnú športovú prípravu a štúdium. Okrem toho škola pre prijatých uchádzačov poskytuje kompletnú starostlivosť počínajúc ubytovaním, celodenným stravovaním, zdravotníckou a pedagogicko - psychologickou starostlivosťou, regeneráciou atď. Po stránke študijnej poskytuje žiakom vzdelanie v štyroch rôznych študijných odboroch, ukončených maturitnou skúškou. Povinným maturitným predmetom v každom z nich je predmet „Základy športovej prípravy“. Po jeho úspešnom absolvovaní získa žiak kvalifikáciu tréner III. stupňa (II. stupňa v študijnom odbore športové gymnázium) Po maturite  môžu študenti pokračovať v štúdiu na VŠ s rôznym zameraním. Všetky študijné odbory sú štvorročné. Športovo úspešní žiaci môžu požiadať o individuálny študijný plán, ktorý z dôvodu športovej prípravy môžu udeľovať len stredné športové školy. V študijnom odbore športové gymnázium si žiaci môžu  vybrať dva cudzie jazyky z ponuky anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. V ostatných študijných odboroch si žiaci vyberajú jeden cudzí jazyk z ponuky anglický jazyk, alebo nemecký jazyk.

Športová príprava prebieha vo väčšine športov dvojfázovo. Tomu je prispôsobený aj režim striedania vyučovania a športovej prípravy. Jedna skupina žiakov začína svoj deň športovou prípravou do 9,30 hod, potom nasleduje vyučovanie od 10,00 do 15,05 a od 15,30 pokračuje druhá fáza športovej prípravy. Druhá skupina má režim opačný. Od 7,15 do 9,45 začína vyučovaním, od 10,00 pokračuje športovou prípravou do 12,00 až 12,30. Po obede pokračuje vyučovanie do 15,05 a od 15,30 nasleduje druhá fáza športovej prípravy.

Pre našich žiakov zabezpečujeme športovú prípravu v športoch:  atletika, cyklistika, kanoistikaplávaniehádzaná (dievčatá), volejbal (chlapci), hokej (Dukla) a futbal (AS), ktorým zabezpečujeme komplexnú prípravu.

Okrem uvedených športov škola prijíma na štúdium aj vynikajúcich jednotlivcov ďalších druhov športu (vzpieranie, zápasenie, karate, športový tanec, bedminton, stolný tenis a pod.). Týmto športom zabezpečuje  všeobecnú športovú prípravu v rámci dopoludňajších tréningov. Ich špeciálna športová príprava v popoludňajších hodinách je realizovaná v miestnych športových kluboch príslušného športu.

Podmienkou pre prijatie žiakov týchto športov je  splnenie všeobecne platných kritérií na prijatie.

Rozsah športovej prípravy je rôzny podľa veku žiaka a druhu športu a pohybuje sa v rozsahu príslušných učebných osnov ministerstva školstva a metodiky športovej prípravy príslušných zväzov. Športová príprava prebieha  aj počas školských prázdnin, ak to vyplýva z metodiky športovej prípravy.

Po zrušení osemročného štúdia má škola možnosť aj naďalej zabezpečovať športovú prípravu žiakov základných škôl vlastnými trénermi v našich podmienkach. Aj naďalej sa budeme starať o „malých“ atlétov, cyklistov, kanoistov, plavcov,  volejbalistov a hádzanárky (HK AS).

Ďalšia starostlivosť o žiakov

Škola zabezpečuje žiakom nosných športov bezplatne športoviská. Ďalej poskytuje športový materiál podľa finančných možností a dosahovaných športových výsledkov. Diagnostiku trénovanosti, funkčného stavu a motorickej výkonnosti zabezpečuje športový diagnostik NŠC. Škola má vlastné regeneračné stredisko. Vzhľadom na náročnosť štúdia  športovej prípravy úzko spolupracujeme s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Študijnú a športovú prípravu má na starosti kvalifikovaný káder učiteľov a trénerov.

Záver

Stredné športové školy, ktoré existujú na Slovensku už viac ako 30 rokov zriadil štát s úmyslom zlepšiť štátnu športovú reprezentáciu. Najlepší študenti zo všetkých škôl (Bratislava, Trenčín, B.Bystrica, Košice, Trnava, Nitra, Žilina) tvoria podstatnú časť juniorských reprezentácií SR v 16-tich hlavných druhoch športu

Výsledky týchto škôl sú však v rozhodujúcej miere závislé na kvalite talentov, ktoré sa na školy dostávajú. Výskyt športovo – talentovaných jedincov sa udáva v počte 1 až 3 na 1000 osôb. Pri každej príležitosti preto využívame možnosť vybrať skutočné talenty pre našu školu a dať im tak príležitosť, aby sa od mladého veku pripravovali v najkvalitnejších podmienkach. Naši absolventi pravidelne tvoria 10% slovenských športovcov súťažiacich na OH. Na Olympijských hrách štartuje v priemere jeden z deväťdesiatich našich absolventov a  svetovú úroveň účasťou na najvyšších medzinárodných súťažiach dosahuje približne jeden z 35 absolventov(štandard je 700 až 15000). Veď kto by nepoznal súčasných reprezentantov vo futbale Martina Škrteľa, Filipa Hološka, hokejistu Andreja Sekeru, kanoistov Martinu Kohlovú a Petra Gelleho.  No nielen športom sa živia naši absolventi. Máme mnoho verejnosti neznámych mien, ktorí sa úspešne presadili ako lekári, právnici, inžinieri, informatici, učitelia atď.

Absolventi strednej športovej školy si môžu pre ďalšiu kariéru vybrať z viacerých možností. Môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo pokračovať v športovej kariére, môžu nastúpiť do zamestnania ako kvalifikovaní pracovníci so stredoškolským vzdelaním, alebo môžu začať budovať svoju trénerskú kariéru.

Obraciame sa preto na rodičov pohybovo nadaných detí, na pracovníkov ZŠ, na kolegov telocvikárov, aby si všímali pohybový talent detí, s ktorými prichádzajú do styku a odporučili ich do siete našich špecializovaných škôl.