Škola otvára brány pre všetkých žiakov školy

Stredná športová škola v Trenčíne obnovuje prezenčnú výučbu s  účinnosťou  od 17. mája 2021.

  

Vyučovanie bude prebiehať podľa štandardného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na EduPage.

  

Podmienky vstupu do budovy školy:

Žiaci ako aj zamestnanci školy sa riadia aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR a dôsledne dodržujú pravidlo  R – O – R (rúška – odstup – ruky).

  

Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak:

- je povinný pri nástupe a zároveň po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) odovzdať vyplnené písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe nižšie.

- zabezpečí na každý deň minimálne dve rúška/ respirátor (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a jednorazové papierové vreckovky;

- prípade, že  je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

- má povinnosť aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  

  

V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

-  podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

    

    

Prihlásenie na stravu je potrebné vykonať v piatok 14.5. 2021 do 12:00 prostredníctvom online prihlasovacieho systému ( nie telefonicky ) – link : www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=9612

  

  

Nástup do školského internátu pre žiakov Strednej športovej je 16. 5. 2021 (nedeľa) od 14:00  do 20:00 ( viď http://www.sportovaskolatn.sk/buxus/system/page_details.php?page_id=4011 )

  

  

Usmernenie :

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-13-5-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/19690.pdf

 

 


Dokumenty na stiahnutie