OZNAM - Zmena výšky nákladov za ubytovanie v ŠI a za stravné v ŠJ

Zmena výšky nákladov za ubytovanie v školskom internáte

 

Na základe všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 43/2022 zo dňa 2.5.2022 sa od 1.6.2022 zvyšuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte pre školský internát Strednej športovej školy, Kožušnícka 2 z 27,00€ na 36,00€ mesačne.

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

Zmena výšky nákladov za stravné v školskej jedálni

Na základe všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 zo dňa 2.5.2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady príspevkov sa zvyšuje príspevok v školskej jedálni Strednej športovej školy Kožušnícka 2 nasledovne:

strava pre stredné školy

raňajky + desiata z 1,2€ na 1,35€
obed z 1,39€ na 1,47€
večera z 1,28€ na 0,95€
Stravná jednotka na deň  z 3,95€ na 3,77€

  

strava pre športovcov

raňajky + desiata z 1,53€ na 1,62€
obed + olovrant  z 2,13€ na 2,24€
večera + II. Večera z 1,54€ na 1,61€
Stravná jednotka na deň z 5,20€ na 5,47€

  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.