PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

 

 

ÚHRADA

NÁKLADOV

Ministerstvo poskytne školám doplnkové financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie ochorenia COVID-19.

Školy dostanú financie automaticky pred začiatkom školského roka. Nemusia o doplnkové financie žiadať.

O zvýšené mzdové náklady, ktoré škole vzniknú v súvislosti s paralelným zabezpečovaním prezenčného a dištančného vzdelávania v oranžovej alebo červenej fáze tohto manuálu, môže zriaďovateľ požiadať formou dohodovacieho konania.

BEZ-

PRÍZNAKOVOSŤ

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1).

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

 

NÁSTUP DO

ŠKOLY

Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách.

Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami do 6.9.2021.

Žiaci stredných šl (vrátane 8-roč. gym), špeclnych. stredných škôl, odborných učilíšť a praktických šl žu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania Ag samotestami (vid nižšie).

 

 

DOMÁCE

SAMO- TESTOVANIE

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

- každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

-    kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

-    oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy

a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

 

PROTILÁTKY

Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti s karanténou v triede:

-   po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

-   po pozitívnom výsledku samotestovania Ag samotestom, pokiaľ žiak neabsolvuje Ag test v MOM alebo PCR test.

 

 

 

PRERUŠENIE

VYUČOVANIA V TRIEDACH

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

-    sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a

-    výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho

trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak že chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

VÝNIMKY

Z KARANTÉNY

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

-   žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

-   plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením Oznámenie o výnimke z karantény“(Ploha č.2).

 

OSPRAVEDLNENIE

DOCHÁDZKY

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na   7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťs PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie od lekára od všeobecného lekára

pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, Potvrdenie od lekára nepredkladajú.

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na R mu nevzniká.


Dokumenty na stiahnutie