2% z dane pre SŠŠTN

Pomoc Vašej škole prostredníctvom

Fondu Strednej športovej školy, n.f., so sídlom Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín.

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť rozhodnúť sa komu darujete 2% z Vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu. Finančné prostriedky , ktoré takto aj Vašou zásluhou získame budú použité na podporu skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, športového rastu a materiálneho vybavenia školy.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli 2% už v predchádzajúcich rokoch a tešíme sa na Vaše ďalšie finančné príspevky.

S úctou, riaditeľka školy PhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA.

 

 

Skrátený postup krokov, ako darovať 2% zo zaplatenej dane

 

Pre zamestnancov, za ktorých robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

najneskôr do 15.02.2021 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,

potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto tlačiva si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate z nej 2%, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať fondu, avšak musí byť minimálne 3 Eur.

tieto údaje napíšte do tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ – v prílohe pod textom

obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska, resp. požiadajte o doručenie Vášho zamestnávateľa.

 

Pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

v daňovom priznaní pre fyzické osoby je už uvedená kolonka na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, ktorá však musí byť minimálne 3 Eur,

vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

(daňový úrad po kontrole údajov a podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho fondu).

 

Pre právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

vyplňte si daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete si určiť jedného alebo aj viacerých prijímateľov, uvediete sumu, avšak každému prijímateľovi musíte venovať minimálne 8 Eur.

vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

 

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Fond Strednej športovej školy, n.f.

Sídlo: Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín

IČO: 52819949

právna forma: neinvestičný fond

 

ĎAKUJEME !