Voliteľné predmety

Ponuka voliteľných predmetov

Školský rok 2021/2022

Pre všetky študijné odbory

  • NBV (náboženská výchova katolícka)

– predmet sa vyučuje ako povinne voliteľný v nižších ročníkoch  osemročného štúdia v uvedenom rozsahu: trieda - prima A - sekunda A (1 hodina týždenne), tercia A - kvarta A (0,5 hodiny týždenne). V 5. - 6. ročníku osemročného štúdia a 1. – 2. ročníku štvorročného štúdia sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v rozsahu 1 hodina týždenne. Výučba je zabezpečená externým kvalifikovaným pedagógom respektíve kaplánom s vysokoškolským vzdelaním.

  • ETV (etická výchova)

– sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v nižších ročníkoch  osemročného štúdia v uvedenom rozsahu: trieda - prima A - sekunda A (1 hodina týždenne), tercia A - kvarta A (0,5 hodín týždenne). V 5.- 6. ročníku osemročného štúdia a 1. – 2. ročníku štvorročného štúdia sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet v rozsahu 1 hodina týždenne. Výučba je zabezpečená učiteľmi s požadovanou aprobáciou prípadne učiteľmi s inou aprobáciou.

Nižšie uvedené predmety platia pre odbor  7502 J 77 (gymnázium - šport):

  • ZŠP (základy športovej prípravy)

  – predmet sa vyučuje ako voliteľný predmet od 6. ročníka osemročného štúdia a 2. ročníka štvorročného štúdia 1 hodinu týždenne; v 7. ročníku osemročného štúdia a 3. ročníku štvorročného štúdia taktiež 1 hodinu týždenne a 4 hodiny týždenne v 8. ročníku osemročného štúdia a 4. ročníku štvorročného štúdia. Predmet vyučujú tréneri s vysokoškolským vzdelaním a učitelia s telovýchovným zameraním. Žiak môže z predmetu vykonať  maturitnú skúšku a získať tak certifikát trénera II. triedy v danom druhu športu.

  • EKO (ekonomika)

– sa vyučuje ako voliteľný predmet od 6. ročníka osemročného štúdia a 2. ročníka štvorročného štúdia. Predmet sa vyučuje ako voliteľný predmet 1 hodinu týždenne,  v 7. ročníku osemročného štúdia a 3. ročníku štvorročného štúdia 1 hodinu týždenne a 4 hodiny v 8. ročníku osemročného štúdia a 4. ročníku štvorročného štúdia. Predmet vyučuje pedagóg s vysokoškolským vzdelaním ekonomického smeru. Žiak môže z predmetu vykonať  maturitnú skúšku.

  • IAP (informatika a programovanie)

– vyučovanie sa ako povinný vyučovací predmet uskutočňuje v nižších ročníkoch osemročného štúdia v triedach prima A, sekunda A a kvarta A 0,5 hodín týždenne. Vyučovanie sa uskutočňuje ako povinný vyučovací predmet v 5.-7. ročníku osemročného štúdia a v 1.–3. ročníku štvorročného štúdia 1 hodinu týždenne. 

Od 6. ročníka osemročného štúdia a 2. ročníka štvorročného štúdia sa zaraďuje medzi voliteľné predmety. Vyučuje sa v uvedených ročníkoch ako voliteľný predmet  1 hodinu týždenne. V 7. ročníku osemročného štúdia a 3. ročníku štvorročného štúdia tiež ako voliteľný predmet 1hodinu týždenne. V 8. ročníku osemročného štúdia a v 4. ročníku štvorročného štúdia sa vyučuje 4 hodiny týždenne. Vyučujú ju učitelia s požadovanou aprobáciou. Žiak môže z predmetu vykonať  maturitnú skúšku.

KAJ (konverzácia v anglickom jazyku)

– predmet si žiaci volia v 7. ročníku osemročného štúdia a 3. ročníku štvorročného štúdia, Predmety vyučujú vyučujúci s danou aprobáciou 1 hodinu týždenne. Predmet sa následne vyučuje v 8. ročníku osemročného štúdia a 4. ročníku štvorročného štúdia v rozsahu 3 hodiny týždenne. Je prípravou pre jazykové vybavenie  športovca, študenta, zamestnanca a zároveň je neodmysliteľnou prípravou na maturitnú skúšku EČ, PFIČ a ÚFIČ.

SEMINÁRE  A  CVIČENIA  Z  VYUČOVACÍCH  PREDMETOV

SEB – seminár z biológie

SEG – seminár z geografie

SEY - seminár z občianskej náuky

ESI – seminár zo slovenského jazyka a literatúry

CVM – cvičenia z matematiky

– žiaci si semináre a cvičenia volia v 8. ročníku osemročného štúdia a vo 4. ročníku štvorročného štúdia. Žiaci si volia vždy 2 semináre, ktoré vyučujú učitelia príslušných predmetov a vyučujú sa 2 hodiny týždenne.

Študenti si v rámci vyššie uvedených predmetov doplnia, prehĺbia a zopakujú učivo k maturitným skúškam.

Nižšie uvedené predmety platia pre odbor  7451 J  00 (športové gymnázium)

  • IAP - informatika a programovanie
  • KAJ - konverzácia v anglickom jazyku

  • SEB – seminár z biológie

  • SEG – seminár z geografie

  • CVM - cvičenia z matematiky