Digitálny príspevok pre žiakov

informácie sú prevzaté z https://digitalnyziak.sk/ , kde nájdete aj všetky aktuálne informácie a registráciu

Digitálny príspevok pre žiakov SR

Slovensko aktuálne čelí výzve, akým spôsobom efektívne pripraviť študentov na výkon povolaní, ktoré ešte dnes neexistujú. Prognózy odborníkov hovoria jasne – až šesťdesiatpäť percent dnešných žiakov základných škôl raz obsadí pracovné pozície, ktoré vytvorí Priemysel 4.0. Podľa OECD pritom budú školy zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave detí na budúci trh práce. Európska únia (EÚ) túto výzvu taktiež reflektuje – práve z tohto dôvodu navrhla Európska komisia nový Akčný plán digitálneho vzdelávania pre roky 2021-2027. Ten zdôrazňuje, že digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti sú pre fungovanie v dnešnom svete nevyhnutné. Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave študentov na digitálnu budúcnosť pritom zohráva nastavenie vzdelávacieho systému ako celku a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do samotného vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch, ako v školskom, tak aj v domácom prostredí. Aktivity Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Stratégie digitálnych zručností Slovenskej republiky pomáhajú tento cieľ postupne napĺňať, avšak na to, aby boli skutočne efektívne a priniesli želané výsledky, je potrebné vyriešiť základný problém, ktorým je nerovnomerná dostupnosť digitálnych zariadení.

Cieľ projektu:

Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

Realizáciou projektu sa taktiež umožní zníženie sociálnych rozdielov medzi žiakmi, podpora samostatnejšieho prístupu k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

V širšom ponímaní projekt prispeje k reforme vzdelávania financovanej z EŠIF a Plánu obnovy a odolnosti, ktorej výsledkom majú byť vytvorené podmienky umožňujúce poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti, zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

Projekt je v súlade so strategickými dokumentami najmä s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania (2018-2027), ktorý definuje, že významnú úlohu pri modernizácii systému vzdelávania zohráva digitalizácia a využívanie informačných a komunikačných technológií. NPRVV podporuje rozšírenie ich využívania vo výučbe, vrátane digitalizácie vzdelávacieho obsahu a posilnenia využívania digitálnych technológií pri výučbe a testovaní. Zlepšovanie digitálnych zručností patrí medzi priority Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a súvisiaceho akčného plánu na roky 2019 – 2022. K digitálnej transformácii škôl sa zaviazala vláda SR aj vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2021-2024. Projekt je v súlade s Programom informatizácie školstva do 2030. Projekt ďalej nadväzuje na 4. cieľ udržateľného rozvoja Agendy 2030 - Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých. Projekt je v súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific Recommendations) na roky 2019 až 2022, ktoré navrhujú prijatie opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania na všetkých úrovniach. Projekt je zároveň v súlade s Akčným plánom digitálneho vzdelávania 2021 – 2027.

Cieľové skupiny:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Chcem byť digitálny žiak

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

 

Pre koho je projekt určený?

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) *
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti – teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii.

 

Ako to funguje?

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že patríte do skupiny oprávnených užívateľov a chcete získať svoj digitálny príspevok, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284466.

Na aké zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

Podrobné informácie o technických parametroch, ktoré musí vaše digitálne zariadenie spĺňať nájdete TU.


Dokumenty na stiahnutie