DODATOK č.1 ku Kritériám talentových skúšok(2023) - NÁHRADNÝ TERMÍN

DODATOK č.1 ku Kritériám talentových skúšok(2023) - NÁHRADNÝ TERMÍN

Na základe odôvodneného ospravedlnenia uchádzačov vyhlasuje riaditeľka Stredná športová škola v Trenčíne náhradný termín 1. kola talentových skúšok pre školský rok 2023/2024 - pohybový test.
Náhradný termín talentových skúšok sa bude konať 25.04.2023. Informácie k náhradnému termínu budú uchádzačom včas oznámené (e-mail, EduPage).

Všetky ostatné kritéria pre prijímanie žiakov na štúdium na Strednej športovej škole zostávajú nezmenené.

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA
riaditeľka školy

v Trenčíne, dňa 06.04.2023