INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠK. R. 2022/23 v ŠI

Školský rok v ŠI začína nástupom žiakov  v nedeľu 04. 09. 2022 od 14:00 hodiny do 21:00 hodiny. O 16:00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie v spoločenskej miestnosti Školského internátu.

Pri nástupe sa žiak preukazuje rozhodnutím o prijatí, dokladom o zaplatení platieb za ubytovanie a za stravovanie, písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (viď. Príloha 1), po vykonaní samotestu v deň nástupu do školského internátu.

 

Zákonný zástupca žiaka sa môže pohybovať iba vo vestibule školského internátu, ten, ktorý prichádza na plenárne rodičovské združenie. Do izieb/buniek žiakov na poschodiach má zákonný zástupca vstup zakázaný.

 

Pozn. Na základe všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 43/2022 zo dňa 2.5.2022 je od 1.6.2022 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte pre školský internát Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, 36,00 € mesačne.

Prevádzka školského internátu pre žiakov (škôl, okrem SŠŠ) začína v nedeľu od 14:00 hodiny a končí v piatok do 15:30 hodiny.

Žiak v priebehu dopoludňajších hodín sa nesmie zdržiavať v priestoroch školského internátu v čase od 9:00 hod. do 13:30 hod.

 

Žiaci Strednej športovej školy môžu zotrvať v školskom internáte aj počas víkendu, sviatku, prázdnin v prípade, že majú zápas alebo pretek, iba so súhlasom riaditeľky SŠŠ.


Dokumenty na stiahnutie