Strava pre stredné športové školy : Finančné pásmo B s účinnosťou od 1.1.2023

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

 

 

Strava pre stredné športové školy : Finančné pásmo B s účinnosťou od 1.1.2023

 

Raňajky, desiata-   potraviny 2,20 + réžia 0,02            2,22€

Obed, olovrant-    potraviny 3,50 + réžia 0,07            3,57€

Večera, 2.večera-   potraviny 2,50 + réžia 0,07            2,57€

 

SPOLU ÚHRADA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU    8,36€ / 1 deň

 

Mesačná platba za celodennú stravu pre ubytovaných 167,20€ / 20 prac. dní

Mesačná platba za obedy, olovranty 71,40€ / 20 prac. dní