ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM

v školskom roku 2022/2023

 

Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie.

 

Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“).

 

Tento dokument sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP, CPP a ŠCPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. Dokument je určený aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania (tzv. nesieťové zariadenia), ktoré sú zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

 

Bezpríznakovosť

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1).

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

 

Izolačná miestnosť

Škola a školské zariadenie má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

 

Ošetrovné člena rodiny (OČR)

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr . Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Na základe rozhodnutia ministra školstva škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

 

Domáce samotestovanie

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o antigénové samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok, do vyčerpania skladových zásob.

 

Riaditeľ školy kontaktuje miestne príslušný RÚŠS e-mailom. Kontaktné údaje na jednotlivé RÚŠS sú dostupné na webovej stránke: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ , v časti „Súbory na stiahnutie“.

Riaditeľ školy do e-mailu zadá:

 1. EDUID školy,
 2. celkový počet žiakov školy,
 3. celkový počet pozitívnych žiakov na ochorenie COVID-19,
 4. počet žiakov, ktorých rodičia hlásia škole nedostatok samotestov. RÚŠS vydá pre každého nahláseného žiaka 5 ks samotestov (1 balenie).

Riaditeľ školy zabezpečí vyzdvihnutie antigénových samotestov na RÚŠS a odovzdanie antigénových samotestov rodičom žiakov, resp. plnoletým žiakom, ktorí o ne prejavili záujem.

Škola, ktorá preberá antigénové samotesty z RÚŠS, nahlasuje odovzdanie antigénových samotestov rodičom, resp. plnoletým žiakom, ktorí prejavili o ne záujem spôsobom, ktorý určí príslušný RÚŠS (napr. e-mail). Takýmto spôsobom sa preukáže spotreba antigénových samotestov. Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu. V prípade, že škola antigénové samotesty neodovzdá rodičovi, resp. plnoletému žiakovi, pričom nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinná ich RÚŠS vrátiť.

 

Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného   výskytu   ochorenia COVID-19.

V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

 

Povinnosť informovať o ohniskách nákazy na COVID-19

Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určení ohniska nákazy COVID-19 v danej škole prostredníctvom e-mailu covid19@minedu.sk najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ.

 

Izolácia a karanténa

Izolácia

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Karanténa

Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:

-          pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo

-          pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.

Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/

 

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

 

Ranný filter

Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčame ostatným druhom škôl vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole.

V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.

 

Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia

Škola a školské zariadenie zverejní „Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia“ na vchodových dverách a webovom sídle školy (Príloha č.2).

 

Stravovanie

Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Výdaj jedál pre cudzích stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom bez možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálne. Prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje na základe rozhodnutia ministra školstva aj pre príslušníkov ozbrojených síl SR. Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.

 

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne voľno žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried a túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu zverejneného spôsobom, ktorý určí škola (napr. prostredníctvom webového sídla školy, Edupage, písomným oznámením, a pod.).

ZOZNAM AKTUÁLNE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH COVID-19 V ŠKOLÁCH

 1. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 4. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 6. Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
 7. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 8. Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2022
 9. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 10. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
 11. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (zverejnená 20. 4. 2022)
 12. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 35/2022 V. v ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (zverejnená 9. 6. 2022)

 

 

 

Formulácie a skratky

Pre zjednodušenie textu sa v usmernení používajú nasledovné formulácie a skratky:

 

rodič –rodič alebo iná osoba (napr. zákonný zástupca), ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti. Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na rodiča, sa rovnako vzťahujú na plnoletého žiaka,

žiak – je dieťa, resp. žiak všetkých druhov škôl alebo dieťa, resp. žiak navštevujúci školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

RÚŠS – regionálny úrad školskej správy,

CPPPaP      –       centrum      pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

RÚVZ       –      regionálny      úrad       verejného zdravotníctva,

CPP - centrum poradenstva a prevencie,

ŠI – školský internát,

ŠCPP –špecializované centrum poradenstva a prevencie,

ŠJ – školská jedáleň,

CVČ – centrum voľného času,

VŠJ – výdajná školská jedáleň,

PPV – povinné predprimárne vzdelávanie,

CVČ – centrum voľného času,

ŠKD – školský klub detí.


Dokumenty na stiahnutie