Povinnosti absolventa strednej školy

Milí absolventi,

skúšku dospelosti máte za sebou. Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole majú nárok na posledné prázdniny do konca školského roku tj. do 31. augusta, najdlhšie tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie.

 

Odpovieme vám, aké povinnosti na vás čakajú.

 

Povinnosti absolventov strednej školy v roku 2024

Povinnosti absolventov štúdia voči Sociálnej poisťovni

Kedy začína absolvent platiť sociálne odvody?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni bezprostredne po ukončení štúdia študenti nemajú. Ako informuje poisťovňa, ak začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, povinné poistenie im posúdi Sociálna poisťovňa až o rok – po podaní daňového priznania za rok 2024. Ak sa tak sami rozhodnú, môžu si platiť sociálne poistenie sami dobrovoľne.

Čo robiť, ak ide absolvent po škole do zahraničia?

Pokiaľ si študent po škole plánuje užiť voľno, nepracovať, cestovať doma alebo po svete, prípadne na dlhšiu dobu odísť študovať/pracovať do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Nemusí jej nič nahlasovať, ani sa registrovať a ani si platiť poistné na sociálne poistenie.

Má absolvent po škole nárok na podporu v nezamestnanosti?

Nie, ak predtým nebol 730 dní dobrovoľne poistený. Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na  dávku v nezamestnanosti či iné dávky podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného. Štát platí za študenta len zdravotné poistenie, ktoré mu zabezpečí zdravotnú starostlivosť (v prípade choroby, či úrazu, liečby a pod.).

Avšak, študent sa môže už od 16 rokov poistiť dobrovoľne na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Informácie o tom, ako na to, získa buď na webovej stránke Sociálnej poisťovne, telefonicky či mailom v Informačno-poradenskom centre alebo v príslušnej pobočke. Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať napr. nárok na dávky v nezamestnanosti. Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce.

Aké povinnosti má poberateľ sirotského dôchodku, ktorý končí alebo prerušuje štúdium?

Pokiaľ študent poberá sirotský dôchodok, vo vlastnom záujme by mal Sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie štúdia v prípade, ak ho zanechá predčasne alebo ak štúdium preruší, pretože ak tak neurobí, bude povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila navyše, keďže mu už nepatrili. Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.

Nárok na výplatu sirotského dôchodku totiž zaniká dňom, keď jeho poberatelia prestanú byť nezaopatreným dieťaťom - teda v prípade študenta je to deň ukončenia štúdia. Nárok na sirotský dôchodok taktiež zaniká dovŕšením veku 26 rokov. „To, či sirota - študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Sociálna poisťovňa si to spravidla zisťuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti. Študenti - siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie o ukončení štúdia predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Aké povinnosti má zamestnávateľ, ak zamestnáva absolventa (na trvalý pracovný pomer alebo brigádu)?

Ak sa absolvent hneď po škole, resp. po letných prázdninách, zamestná na trvalý pracovný pomer alebo si nájde brigádu (uzavrie so zamestnávateľom príslušnú dohodu), nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť. Povinnosti zaňho bude automaticky plniť zamestnávateľ, ktorý ho prihlási do Sociálnej poisťovne a bude zaňho platiť aj poistné na sociálne poistenie z dohodnutej mzdy (vymeriavacieho základu).

Aké povinnosti má absolvent, ktorý začne podnikať?

Ak študent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné na sociálne poistenie mu vzniknú až v budúcom roku (2025) podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2024. Vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov mu potom oznámi samotná Sociálna poisťovňa. Avšak, môže si na preklenutie najbližšieho roku zvoliť aj dobrovoľné poistenie. To sa mu zúročí v budúcnosti pre prípadný nárok na dávky (nemocenské, materské či dávku v nezamestnanosti) a zaráta sa mu aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

Povinnosti absolventov štúdia voči zdravotnej poisťovni

Kedy začína absolvent školy platiť odvody na zdravotné poistenie?

Ak ide o absolventa strednej školy, štát za neho platí poistné do 31. augusta. Pokiaľ sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu. V prípade, že ďalej študovať nejde, no ani sa nezamestná a nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Vtedy za neho opäť platí poistenie štát. V opačnom prípade sa musí najneskôr do 8. októbra 2024 prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ.

Čo ak sa absolvent strednej školy rozhodne študovať vysokú školu v zahraničí?

Maturanti, ktorí budú študovať na vysokej škole v niektorej z krajín EÚ, na ktorej je štúdium ekvivalentom toho slovenského, zostáva naďalej poistencom štátu a zdravotné odvody za neho bude platiť štát. V prípade potreby môže v členských štátoch EÚ čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Povinnosti absolventov voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Musí sa absolvent strednej či vysokej školy hlásiť na úrade práce?

Nemusí, je to dobrovoľná možnosť. Môže tiež začať podnikať, nájsť si zamestnanie alebo zostať dobrovoľne nezamestnaný.

Ako pomôže s hľadaním zamestnania úrad práce?

Ponuku práce možno nájsť na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ktorý je prístupný širokej verejnosti. Ale len uchádzači o zamestnanie si na tomto portáli môžu vytvoriť aj vlastný profil a aktivovať agenta. Ten automaticky vyhľadá pozície v súvislosti s predstavami a schopnosťami uchádzača. Výhodou je, že sa vďaka agentovi môžu o absolventovi dozvedieť aj zamestnávatelia. Úrad práce tiež môže absolventovi poradiť a pomôcť so zistením osobnostných predpokladov, schopností či kompetencií.

Ako sa dostať k službám úradu práce?

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie možno podať osobne alebo elektronicky cez slovensko.sk, ak má absolvent aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Aké doklady sa vyžadujú pri prvej návšteve úradu práce?

Občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom) a potvrdenie o dobe štúdia, ktoré vydá škola.

Ako sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronicky?

V hlavnej ponuke na stránke slovensko.sk je potrebné vybrať si kategóriu „Zamestnanie“ a ďalej „Strata a hľadanie zamestnania“. Tu je možnosť „Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“ a „Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnávanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“. Po výbere jednej z možností je absolvent presmerovaný priamo na príslušný elektronický formulár. Pokiaľ sa predtým neprihlásil, portál ho automaticky presmeruje na prihlasovaciu stránku, kde sa možno prihlásiť cez občiansky preukaz alebo cez aplikáciu Slovensko v mobile.

Dokedy treba podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, aby štát platil odvody za absolventa?

V prípade maturantov platí, že ak absolvent podá žiadosť do 10. septembra daného kalendárneho roku, bude za neho odvádzať poistné na zdravotné poistenie štát.

Zdroj:

Tlačová správa Sociálnej poisťovne, tlačová správa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, webové stránky zdravotných poisťovní

https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/povinnosti-absolventov-po-ukonceni-studia-2024