Podmienky prijatia na školský internát 2024/2025

Podmienky a kritériá prijatia žiakov do Školského internátu (ŠI) pri Strednej športovej škole v Trenčíne pre školský rok 2024/2025

  

O prijatí žiaka do školského internátu (ďalej len „ŠI“) rozhoduje riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský internát na základe § 5 ods. 6 písmeno a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe týchto kritérií prijímania žiakov do školského internátu.  

  

Podmienky, termíny a doba  prijatia do ŠI:

  

1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakovi na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené školským poriadkom školského internátu.

  

2. Podaním žiadosti o prijatie žiaka do ŠI ešte žiakovi nevzniká automaticky nárok na prijatie žiaka.

  

3. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne informovaní.

  

4. Prednostne budú prijímaní žiadatelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  

5. Zákonný zástupca žiaka, alebo žiak starší ako 18 rokov uchádzajúci sa o internátne ubytovanie podáva „Žiadosť o prijatie do ŠI“ vyplnením elektronickej prihlášky prostredníctvom informačného systému EduPage (link nájdete na konci).

Prihlášky je možné podávať v termínoch od 15.05.2024 do 07.06.2024. 

Prijímacie konanie sa uzatvára dňa 16.06.2024.

  

6. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky  sú zákonným zástupcom podpísané a naskenované prílohy, bez ktorých nebude prihláška akceptovaná:

  • Súhlasy zákonného zástupcu (povinne pre všetkých žiakov).  
  • Prehlásenie zákonného zástupcu – zdravotná spôsobilosť - predkladá sa s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. i v súvislosti so zákonom č. 103/2015 Z. z., že žiak nemá infekčné ani iné prenosné ochorenie. Toto písomné prehlásenie so záväznosťou právnych dôsledkov môže byť nahradené potvrdením ošetrujúceho lekára nie starším ako 7 dní (povinne pre všetkých žiakov).
  • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – potvrdenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v elektronickej prihláške (povinne pre všetkých žiakov).
  • Potvrdenie o vykonaní zápisu do prvého ročníka strednej školy - originál zo školy na ktorú je žiak prijatý (povinne predkladajú žiaci nastupujúci do prvých ročníkov).  ALEBO potvrdenie o návšteve školy (druhý a vyšší ročník)
  • Povinné prílohy je nutné vložiť pri zadávaní prihlášky. Prílohy aj všetky údaje je možné editovať až do uzatvorenia systému (do 07.06.2024). Upozorňujeme, že všetky naskenované prílohy musia byť čitateľné! Relevantné odkazy k prihláške nájdete na konci tohto oznamu.

  

7.V prípade odstúpenia od tejto prihlášky pred nástupom, alebo v priebehu ubytovania je zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak povinný neodkladne a písomne mailom oznámiť ŠI svoje rozhodnutie na adresu internat@sportovaskolatn.sk

  

8.Riaditeľka SŠŠ Trenčín na základe návrhu prijímacej komisie vydá v lehote do 30 dní po uzatvorení prijímacieho konania  Rozhodnutie (prostredníctvom informačného systému EduPage).

  

9.Rozhodnutie riaditeľky SŠŠ Trenčín o neprijatí žiaka/žiačky do ŠI je v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je konečné. Na rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecné záväzný predpis o správnom konaní a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok (t. j. odvolať sa).

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie zabezpečuje vo vopred stanovených termínoch prijímacia komisia. Prijímacia komisia v prijímacom konaní vychádza z kapacitných možností ŠI v danom školskom roku.

V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita školského internátu, budú žiaci prijímaní podľa nasledovných kritérií:

 1. Pri prijímaní žiakov sa zohľadní vzdialenosť z miesta bydliska,
 2. prednostne budú prijatí žiaci  Strednej športovej školy, z dôvodu plnenia športových a tréningových aktivít,
 3. pri prijímaní žiakov prechádzajúcich do vyšších ročníkov, sa prihliadne na dodržiavanie školského poriadku počas celého predchádzajúceho školského roka a pravidelnosť úhrady platieb za ubytovanie,
 4. žiaci škôl, ktorí nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú prijatí, len v prípade nenaplnenia kapacity v ŠI,
 5. školský internát pri SŠŠ TN si vyhradzuje právo neubytovať uchádzačov, ktorí boli v predchádzajúcom školskom roku vylúčení z ubytovania v ŠI.

 

Žiak môže byť ubytovaný v ŠI len ak pri nástupe do školského internátu predloží nasledovné potvrdenia (v papierovej forme):

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – predloží každý žiak v deň nástupu do ŠI (bez vyhlásenia žiak nebude môcť byť ubytovaný!),
 • potvrdenie o preukázateľne uhradených stanovených poplatkoch za ubytovanie na mesiac september (uhradené do 20.08.2024).

 

V prípade potreby nás kontaktujte na: internat@sportovaskolatn.sk

 

Žiadosť o prijatie do školského internátu: https://sitn.edupage.org/register

(od 15.05.2024 do 07.06.2024)


Poznámky : 

V prípade, že zákonný zástupca je niekto iný ako otec/matka, tak zákonného zástupcu uvádzam do kolónky odpovedajúcej pohlaviu zákonného zástupcu (napr. dedko do kolónky otec).

  

Formuláre:

1 - Súhlasy zákonného zástupcu - sken [PDF]

2 - Prehlásenie zákonného zástupcu – zdravotná spôsobilosť - sken [PDF]

3 - Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti – lekár - sken [PDF]

4 - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – pravdivosť údajov - sken [PDF]

5 - Potvrdenie o vykonaní zápisu do prvého ročníka strednej školy - sken (vydáva škola pre prvý ročník) [PDF]

6 - Potvrdenie o návšteve strednej školy - sken (vydáva škola pre druhý a vyšší ročník)  [PDF]

7 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – v papierovej forme pri nástupe


Dokumenty na stiahnutie

Video

Videonávod - vyplnenie prihlášky na školský internát

Videonávod - vyplnenie prihlášky na školský internát

Mapa