2. kolo prijímacích skúšok na SŠŠTN do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

 

2. kolo prijímacích skúšok

pre prijímanie žiakov na štúdium na Strednej športovej škole Trenčín do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025

 

 

Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 31.05.2024 a v súlade § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

 

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v tomto študijnom odbore:

 

 

Študijný odbor

Forma štúdia

Počet prijímaných             žiakov v 2. kole

7475 M digitálne služby v športe

štvorročné štúdium

6

 

 Voľné miesta podľa druhu športu:

 

Kolektívne športy

Individuálne športy

Hokej

0

Atletika

1

Futbal

0

Plávanie

0

Volejbal

0

Cyklistika

0

Kolektívne športy

(basketbal, florbal, hádzaná)

5

Kanoistika

0

Športy "rôzne" a MMA

0

 

 

 

 

 

Kritériá pre prijatie uchádzača

 

Talentová skúška obsahuje nasledujúce kritéria:

 1.      Pohybový test v termíne 18.06.2024

 • Skladá sa zo všeobecných pohybových testov a špeciálnych pohybových testov                    pre vybraný šport. Hodnotený je komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu. Výsledky za pohybový test sa hodnotia max. počtom bodov 100 (z toho 20 bodov za všeobecný pohybový test a 80 bodov za špeciálny pohybový test).                
 • V prípade nepredvídateľných  skutočností môžu byť zmeny uskutočnené dodatkom ku Kritériám talentových skúšok.

 2.      Osobnostný test

 • Max. počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 20.
 • Súčasťou prijímacieho konania je test osobnostných charakteristík dôležitých pre športový výkon.
 • Hodnotenie vykonáva komisia psychológov CPP v Trenčíne a školský športový psychológ.
 • Testovanie pozostáva z 5 výkonových subtestov a osobnostného  dotazníka. Každý subtest mapuje inú oblasť kognitívnych schopností a dotazník poskytuje informácie     o základných faktoroch osobnosti.


Na základe výsledkov testu rozdelí komisia uchádzačov do 4 skupín:

 1. skupina

20b

 2. skupina

10b

 3. skupina

5b 

 4. skupina

0b

 3.      Overenie zdravotnej spôsobilosti

 • Bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo viď link (https://lekom.sk/slovenska-lekarska-komora/organy-slk/register-lekarov) s vyjadrením. Akceptujeme potvrdenie od telovýchovného lekára  nie staršie ako jeden rok najneskôr od júla 2023. Uchádzač sa v deň talentových skúšok pri prezentácii preukazuje daným potvrdením.

 4.      Predloženie potvrdenia národného športového zväzu alebo klubu

 •  uchádzač na strednej športovej škole je povinný predložiť potvrdenie národného športového zväzu (registrácia v športovom klube), že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 63 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Mgr. Marek Ďanovský

Mobil: 0901 918 421, 032/652 82 75

E-mail: marek.danovsky@ssstn.sk

Web: www.sportovaskolatn.sk

 

Rozhodovanie o prijatí

 

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov, psychológov CPPPaP v Trenčíne a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač v ostatných študijných odboroch dosiahnuť, je 120 bodov a minimálny počet 80 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov v danom študijnom odbore. 
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 20. júna 2024 (v čase od 00:00 do 23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 20. júna 2024.
 • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 21. júna 2024 (23:59 hod.)

Potvrdenie je možné podať zákonným zástupcom prostredníctvom pošty alebo v zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom EduPage alebo e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu: alexandra.pucekova@ssstn.sk.

 • Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy výskumu a športu.
 • Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu.
 • Zákonný zástupca môže podať v zákonnej lehote 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím vyjadrí pretrvávajúci záujem o štúdium. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude toto miesto ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie.

 

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY pre 4-ročné štúdium

 1.      Všeobecné testy

 

 • všeobecné testy pohybovej zdatnosti sú rovnaké pre všetky druhy športov aj s vyššie uvedenými hodnotami.

 2.      Špeciálne testy

 

ATLETIKA

Špeciálne testy skupina "SKOKY"
80 bodov

Škála

10 skok striedavonožne
z miesta
(m)

Vertikálny výskok
z miesta so súpážným
švihom (cm)

Hodnotenie trénera
uchádzačov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

technika vykovávaných
cvičení
celkový pohybový prejav
koordinácia
trénovateľnosť
nasledovanie inštrukcií
disciplína

20

viac ako 25,00

viac ako
23,00

viac ako
40

viac ako
35

15

24,99 - 24,00

22,99 - 22,00

39 - 35

34 - 30

10

23,99 - 23,00

21,99 - 21,00

34 - 30

29 - 25

5

menej ako
23,00

menej ako
21,00

menej ako
30

menej ako
25

body ∑

20

20

40

 

 

HÁDZANÁ

 

 

body

Agility (s)

9,0 a menej
9,7
10,8
11,7
12,6 a viac

20
18
15
10
5

Hod 1kg zo sedu (m)

15,5 a viac
12
9,3
7,8
6,4 a menej

20
18
15
10
5

Sed - ľah
2min. (op.)

92 a viac
80
75
60
45 a menej

20
18
15
10
5

Trojskok (m)

5,9 a viac
5,2
4,6
4
3m a menej

20
18
15
10
5

 

BASKETBAL

Streľba po dvojtakte

za 1 min.

Body

chlapec

dievča

20

11 a viac

10 a viac

18

10

9

15

9

8

12

8

7

8

7

6

4

6

5

0

5  a menej

4 a menej

 

Slalomový dribling

sek.

Body

chlapec

dievča

20

14,5 a menej

16,5 a menej

18

14,6 - 15,5

16,6 - 17,5

15

15,6 - 17,0

17,6 - 19,0

12

17,1 - 18,0

19,1 - 20,0

8

18,1 - 19,0

20,1 - 21,0

4

19,1 - 20,0

21,1 - 22,0

0

20,1 a menej

22,1 a menej

 

Streľba zo 4m za 1 min./ počet

Body

chlapec

dievča

20

7 a viac

7 a viac

18

6

6

15

5

5

12

4

4

8

3

3

4

2

2

0

1 a menej

1 a menej

 

 

Streľba trestného hodu

Body

chlapec

dievča

20

18 a viac

17 a viac

18

15

14

15

13

12

12

10

9

8

7

6

4

5

4

0

4 a menej

3 a menej

 

 

 

FLORBAL

 

Hráč

slalom s loptičkou

21,00s a menej

21,01s - 22,00s

22,01s - 23,00s

23,01s - 24,00s

24,01s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Miešanie s loptičkou

16,00s a menej

16,01s - 16,30s

16,31s - 17,00s

17,01s - 17,30s

17,31s a viac

 10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Otočky s loptičkou

13,00s a menej

13,01s - 13,30s

13,31s - 14,00s

14,01s - 14,30s

14,31s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

 

Hodnotenie hry hráč

Pohyb

1 - 10 bodov

Čítanie hry

1 - 10 bodov

Rozhodovanie

1 - 10 bodov

Zručnosti

1 - 10 bodov

Komunikácia

1 - 10 bodov

  

Brankár

Presuny (s)

11,00s a menej

11,01s - 12,00s

12,01s - 13,00s

13,01s - 14,00s

14,01s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Rozohrávka po zemi

(počet úspešných)

4x a viac

3x

2x

1x

0x

 10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Rozohrávka vzduchom

(počet úspešných)

4x a viac

3x

2x

1x

0x

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

 

 

Hodnotenie hry brankár

Pohyb

1 - 10 bodov

Čítanie hry

1 - 10 bodov

Komunikácia

1 - 10 bodov

Vykrytie priestoru

1 - 10 bodov

 

 

 

v Trenčíne 31.05.2024

 

             PaedDr., PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA

         riaditeľka školy