Pokyny na ubytovanie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Strednej športovej škole,

Školského internátu, Staničná 6, Trenčín pre školský rok 2020/2021

 

Podmienky vstupu do školského internátu:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

 • Nástup do školského internátu je dňa 01. 09. 2020 v čase od 14:00 – 19:00 hod.
 • Žiak s trvalým pobytom mimo územia SR je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.
 • Na návesnej tabuli pred vstupom do školského internátu sa žiak oboznámi so svojim umiestnením vo výchovnej skupine, s číslom pridelenej bunky/izby.
 • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
 • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
 • Pri vstupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.
 • Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

- Rozhodnutie o prijatí, 2 fotografie, podpísaný zápisný lístok na stravu, preukaz poistenca,

- ústrižky/doklad o zaplatení stravy a ubytovania za mesiac september a zábezpeky (1mesiac),

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do ŠI (príloha č.1),

- Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 2),

- 2 ks rúšok na každý deň pobytu v ŠI,

- 250 ml dezinfekciu rúk na osobné použitie, ďalšiu osobnú hygienu podľa uváženia.

 • Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklomkolobežkou, korčuľami. Športovcom SŠŠ je na uskladnenie športových prostriedkov, náradí atď. vyhradená miestnosť v Strednej športovej škole s bezpečnostným zabezpečením. Ostatní žiaci uskladňujú športové veci výhradne v priestore, k tomu určenému vonku pri budove ŠI.
 • Na ubytovanie do ŠI je prísne zakázané priniesť svoj doplnkový nábytok a posteľné prádlo.

Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

 • Plenárne rodičovské združenie sa dňa 01. 09. 2020 neuskutoční! Všetky informácie budú v septembri poskytované iba online.
 • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky Strednej športovej školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie (príloha č. 2) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1).
 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

 • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI.
 • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.
 • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
 • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
 • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
 • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
 • Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.
 • Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
 • Žiak si sám jedlo a pitie nedokladá na tácku, rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni a dodržuje vyznačený odstup. 

Pri podozrení na ochorenie:

 ü  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

ü  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

ü  Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

Prihlášky pre školský rok 2021/2022

Lekárske potvrdenie