Kritéria pre prijímanie žiakov na štúdium na SŠŠTN 2023/2024

 K r i t é r i á

pre prijímanie žiakov na štúdium na Strednej športovej škole Trenčín do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

 

Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou dňa 23.01. 2023 a v súlade § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

 

Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.

Termín podania prihlášky na štúdium je do 15. marca 2023 na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. (talentové skúšky).                                                                                                                                 

Do prihlášky uveďte šport (do poznámky) a kontaktné údaje zákonného zástupcu.

 

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín ponúka možnosť pre absolventov základnej školy študovať v týchto študijných odboroch:

Študijný odbor

Forma štúdia

Počet prijímaných             žiakov

7451 J športové gymnázium

štvorročné štúdium

29

7471 M športový manažment

štvorročné štúdium

38

7475 M digitálne služby v športe

štvorročné štúdium

7

  

Druhy športov

Atletika /CH, D/, cyklistika /CH, D/, kanoistika /CH, D/, futbal /CH, D/, volejbal /CH/, hokej/CH/, športy rôzne - MMA, vzpieranie /CH, D/, kolektívne športy - basketbal, florbal, hádzaná /CH, D/.

Vysvetlenie: CH - chlapci, D - dievčatá

 

 

Kritériá pre prijatie uchádzača

 

Talentová skúška sa skladá z 2 nasledovných častí:

 

1.      Pohybový test v termíne 21.03.2023, 23.3.2023, 24.03.2023

 • Skladá sa zo všeobecných pohybových testov a špeciálnych pohybových testov pre vybraný šport. Hodnotený je komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu. Výsledky za pohybový test sa hodnotia max. počtom bodov 100 (z toho 20 bodov za všeobecný pohybový test a 80 bodov za špeciálny pohybový test).                
 • Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 h, umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne ( 25.04.2023) . V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.
 • V prípade nepredvídateľných  skutočností môžu byť zmeny uskutočnené dodatkom ku Kritériám talentových skúšok.
  • V prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v 1. kole, sa uskutoční termín 2. kola talentových skúšok. Vyhlásenie o konaní 2. kola talentových skúšok oznámi riaditeľka školy podľa aktuálneho stavu vývoja epidemiologickej situácie na území SR na webovej stránke školy. 

 2.      Psychologický test v termíne 28.04.2023

 • Max. počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 30.
 • Súčasťou prijímacieho konania je aj psychologické testovanie študijných predpokladov a osobnostných charakteristík dôležitých pre športový výkon.
 • Hodnotenie vykonáva komisia psychológov CPPPaP v Trenčíne a školský športový psychológ.
 • Testovanie pozostáva z 5 výkonových subtestov a osobnostného  dotazníka. Každý subtest mapuje inú oblasť kognitívnych schopností a dotazník poskytuje informácie     o základných faktoroch osobnosti.


Na základe výsledkov testu rozdelí komisia uchádzačov do 4 skupín:

 1. skupina

30b

 1. skupina

20b

 1. skupina

10b

 1. skupina

0b

 • Uchádzač, ktorý bude v psychologickom teste zaradený do skupiny 4, je v prijímacom konaní neúspešný.

 3.      Prospech

 • Výsledky z prospechu budú zohľadnené len pre študijný odbor športové gymnázium.
 • Maximálny počet získaných bodov je 20.
 • Berie sa do úvahy priemer známok koncoročného vysvedčenia 8. ročníka ZŠ a polročného vysvedčenia z 9.ročníka ZŠ (do priemeru sa započítavajú známky z predmetov: slovenský jazyk, cudzí jazyk a biológia).
 • Žiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby v prihláške na štúdium na ŠŠ vypísali známky z koncoročného vysvedčenia za 8.ročník a prvý polrok 9.ročníka ZŠ.

 

Prospech / priemer

Počet bodov

do 1,5 (vrátane)

20 b

do 2 (vrátane)

15 b

do 2,5 (vrátane)

10 b

nad 2,5

  0 b

 

4.      Zdravotný stav

 

5.      Predloženie potvrdenia národného športového zväzu alebo klubu

 •  uchádzač na strednej športovej škole je povinný predložiť potvrdenie národného športového zväzu (registrácia v športovom klube), že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 63 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.

 

   

 

Termíny talentových skúšok

 

1. kolo talentových skúšok pre školský rok 2023/2024 bude rozdelené do 2 častí:

 • 1. časť: 
  • 21.03.2023 - utorok: futbal, volejbal
  • 23.03.2023 - štvrtok: hokej, florbal
  • 24.03.2023 - piatok: športy rôzne, kolektívne športy (basketbal, hádzaná), atletika, cyklistika, kanoistika, vzpieranie
  • 2. časť: psychotesty
   • 28.04.2023

 

Náhradný termín talentových skúšok bude v prípade nepredvídateľných skutočností zverejnený  v dodatku ku Kritériám talentových skúšok.

Náhradný termín 1. kola talentových skúšok sa bude konať dňa 25.04.2023 (  odkaz na dodatok )

Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne alebo emailom doručené pred konaním talentovej skúšky.

Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

 

V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Mgr. Marek Ďanovský

Mobil: 0901 918 421, 032/652 82 75

E-mail: marek.danovsky@ssstn.sk

Web: www.sportovaskolatn.sk

 

Rozhodovanie o prijatí

 

 • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov, psychológov CPPPaP v Trenčíne a učiteľov školy.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač dosiahnuť, je 150 bodov pre študijný odbor športové gymnázium a minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 85 bodov.
 • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač v ostatných študijných odboroch dosiahnuť, je 130 bodov a minimálny počet 70 bodov.
 • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov v danom študijnom odbore. 
 • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 (v čase od 00:00 do 23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 19. mája 2023.
 • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 24. mája 2023.

Potvrdenie je možné podať zákonným zástupcom prostredníctvom pošty alebo v zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mailovú adresu: alexandra.pucekova@ssstn.sk.

 • Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy výskumu a športu.
 • Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu.
 • Zákonný zástupca môže podať v zákonnej lehote 5 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím vyjadrí pretrvávajúci záujem o štúdium. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude toto miesto ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie.

 

V školskom roku 2023/2024 prijímame nasledovné počty uchádzačov v nasledovných športoch:

 

Kolektívne športy

Individuálne športy

Hokej

20

Atletika

4

Futbal

13

Cyklistika

4

Volejbal

6

Kanoistika

3

Kolektívne športy

(basketbal, florbal, hádzaná)

18

Športy "rôzne" a MMA, vzpieranie

6

 

 • V prípade nezáujmu uchádzačov o pridelené počty miest v jednotlivých druhoch športu môže prijímacia komisia rozhodnúť o pridelení miesta iným športovým odvetviam.
 • Z dôvodu, že v Trenčianskom regióne tento rok nepôsobí žiadny ženský hokejový tím v školskom roku 2023/2024, neprijímame dievčatá do Regionálnej hokejovej akadémie.

 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, v čase plánovaných talentových skúšok, si škola vyhradzuje právo úpravy požadovaných kritérií.

 

 

 

 

OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY pre 4-ročné štúdium

1.      Všeobecné testy

 

Všeobecné testy znalosti
20 bodov (každý test max. 4 body)

Škála

50m šprint
z vysokého štartu
(s)

Skok do diaľky
z miesta
(cm)

Hod plnou loptou
(m)

Ohybnosť v sede
presah +
(cm)

6′m
vytrvalostný beh
(m)

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

4

6,6
a rýchlejšie

7,2 a rýchlejšie

240
a viac

211
a viac

11,61
a viac

9,31
a viac

20
a viac

25
a viac

viac ako
1500

viac ako
1400

3

6,61 - 7,10

7,21 - 7,7

239 - 224

210 - 200

11,60 - 10,31

9,30 - 8,11

19 - 15

24 - 20

1499 - 1400

1399 - 1300

2

7,11 - 7,80

7,71 - 8,10

223 - 208

199 - 190

10,30 - 9,01

8,10 - 6,91

14 - 9

19 - 14

1399 - 1300

1299 - 1200

1

7,81 - 8,2

8,11 - 8,6

207 - 192

189 - 180

9 - 7,71

6,90 - 5,71

8 - 3

13 - 7

1299 - 1200

1199 - 1100

body 

4

4

4

4

4

 

 

 

 • všeobecné testy pohybovej zdatnosti sú rovnaké pre všetky druhy športov aj s vyššie uvedenými hodnotami.

 

2.      Špeciálne testy

 

HOKEJ

Korčuľovanie vpred
10m s pukom

1,80s a menej
od 1,81 - 1,90s
od 1,91 - 2,00s
od 2,01 - 2,10s
od 2,11 - 2,20s
od 2,21 a viac

5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodov

Korčuľovanie vpred
36m s pukom

5,00s a menej
od 5,01 - 5,20s
od 5,21 - 5,40s
od 5,41 - 5,60s
od 5,61 - 5,80s
od 5,81 a viac

5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodov

Tranzition Agility
test

13,50 a menej
od 13,51 - 14,20
od 14,21 - 14,90
od 14,91 - 15,60
od 15,61 - 16,30
od 16,31 a viac

10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
2 body
0 bodov

Hodnotenie hry
Korčuľovanie  1 - 10  bodov
Herná - osobná disciplína 1 - 10  bodov
Streľba 1 - 10  bodov
Vnímanie hry 1 - 10  bodov
Zručnosť 1 - 10  bodov
Kreativita 1 - 10  bodov

  

  

Brankár
Korčuľovanie 1 - 20  bodov
Čítanie hry a pozičná hra 1 - 20  bodov
Reakcia a správny zákroku 1 - 20  bodov
Hra s hokejkou 1 - 20  bodov

 

FUTBAL

 

Chlapci

Dievčatá

 

5x10m - člnkový beh (s)

od 11,5s a menej
od 11,60 - 12,09s
od 12,59 - 12,10s
od 12,60 a viac

 od 12,50 s a menej
od 12,51 - 13,00s
od 13,01 - 13,40s
od 13,41 a viac

15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

Slalom s loptou (s)

17,50 a menej
17,51 - 18,50
18,51 - 19,50
19,51 a viac

20,00 a menej
20,01 - 21,00
21,01 - 22,00
22,01 a viac

15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

  

Hodnotenie hry  / hry brankára
Kreativita 1 - 10  bodov
Obchádzanie 1:1, 1:2  ÚF, OF 1 - 10  bodov
Vedenie lopty 1 - 10  bodov
Vnímanie hry, priestoru 1 - 10  bodov
Prihrávanie 1 - 10  bodov

Brankár
Hra nohou 1 - 10  bodov
Chytanie 1 - 10  bodov
Čítanie hry - rozhodovanie 1 - 10  bodov
Centrované lopty 1 - 10  bodov
Vybiehanie 1 - 10  bodov

 

ATLETIKA

Špeciálne testy skupina "SKOKY"
80 bodov

Škála

10 skok striedavonožne
z miesta
(m)

Vertikálny výskok
z miesta so súpážným
švihom (cm)

Hodnotenie trénera
uchádzačov

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

technika vykovávaných
cvičení
celkový pohybový prejav
koordinácia
trénovateľnosť
nasledovanie inštrukcií
disciplína

20

viac ako 25,00

viac ako
23,00

viac ako
40

viac ako
35

15

24,99 - 24,00

22,99 - 22,00

39 - 35

34 - 30

10

23,99 - 23,00

21,99 - 21,00

34 - 30

29 - 25

5

menej ako
23,00

menej ako
21,00

menej ako
30

menej ako
25

body ∑

20

20

40

 

 CYKLISTIKA

1

500m
- pevný štart

max. 20 bodov

2

1000m
- pevný štart

max. 20 bodov

3

10km
- časovka

max. 40 bodov

  

KANOISTIKA

Chlapci

Špeciálne talentové skúšky - kanoistika - VARIANT B
kajak/kanoe - chlapci 15r.

20 - 15  bodov

14 - 10 bodov

9 - 5 bodov

4 - 0 bodov

výška

nad 175cm

174 - 170cm

169 - 165cm

pod 165cm

rozpätie rúk
(max.rozpätie v opretí o stenu
v rozpažení)

3cm nad výšku

2 - 0cm

1 - 3cm

4cm pod

výška v sede
(v sede v max.opretí o stenu
celej dĺžky chrbtice)

nad 93cm

92 - 90cm

89 - 86cm

pod 86cm

 

 

Dievčatá

Špeciálne talentové skúšky - kanoistika - VARIANT B
kajak/kanoe

20 - 15  bodov

14 - 10 bodov

9 - 5 bodov

4 - 0 bodov

výška

nad 167cm

166 - 162cm

161 - 156cm

pod 156cm

rozpätie rúk
(max.rozpätie v opretí o stenu
v rozpažení)

3cm nad výšku

2 - 0cm

1 - 3cm

4cm pod

výška v sede
(v sede v max.opretí o stenu
celej dĺžky chrbtice)

nad 87cm

86 - 82cm

81 - 77cm

pod 77cm

 

 

Technika

Technika pádlovania v kontrolovanej frekvencii
60/30/min.

subjektívne obodovanie odbornej komisie

spolu 0 - 20 bodov

Technika pádlovania v submaximálnej frekvencii
90/45/min.

subjektívne obodovanie odbornej komisie

 

 

 VOLEJBAL

Hod  jednoručne v kľaku 1kg loptou,
dominantná paža

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

výdrž v zhybe na hrazde

statická, vytrvalostná sila

max. 5 bodov

beh 6x10m

rýchlosť, koordinácia

max. 5 bodov

predklon s dosahovaním
v sede

výbušná sila
horných končatín

max. 5 bodov

útočný (smečiarsky) dosah

 

max. 10 bodov

telesná výška

 

max. 10 bodov

dosah v stoji

 

max. 10 bodov

herné činnosti jednotlivca

 

max. 30 bodov

 

 HÁDZANÁ

 

body

Agility (s)

9,0 a menej
9,7
10,8
11,7
12,6 a viac

20
18
15
10
5

Hod 1kg zo sedu (m)

15,5 a viac
12
9,3
7,8
6,4 a menej

20
18
15
10
5

Sed - ľah
2min. (op.)

92 a viac
80
75
60
45 a menej

20
18
15
10
5

Trojskok (m)

5,9 a viac
5,2
4,6
4
3m a menej

20
18
15
10
5

 

 

BASKETBAL

Streľba po dvojtakte

za 1 min.

Body

chlapec

dievča

20

11 a viac

10 a viac

18

10

9

15

9

8

12

8

7

8

7

6

4

6

5

0

5  a menej

4 a menej

 

Slalomový dribling

sek.

Body

chlapec

dievča

20

14,5 a menej

16,5 a menej

18

14,6 - 15,5

16,6 - 17,5

15

15,6 - 17,0

17,6 - 19,0

12

17,1 - 18,0

19,1 - 20,0

8

18,1 - 19,0

20,1 - 21,0

4

19,1 - 20,0

21,1 - 22,0

0

20,1 a menej

22,1 a menej

 

Streľba zo 4m za 1 min./ počet

Body

chlapec

dievča

20

7 a viac

7 a viac

18

6

6

15

5

5

12

4

4

8

3

3

4

2

2

0

1 a menej

1 a menej

 

 

Streľba trestného hodu

Body

chlapec

dievča

20

18 a viac

17 a viac

18

15

14

15

13

12

12

10

9

8

7

6

4

5

4

0

4 a menej

3 a menej

 

 

VZPIERANIE

 

Body

chlapec

dievča

BODY

BODY

Trojskok z miesta (cm)

630 a viac

590 - 629

570-  589

550-  569

540-  549

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

2 body

570 a viac

550 – 569

540 – 549

530 – 539

510 - 529

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

2 body

Hod medicimbalom vzad (2kg), m

11 a viac

10 – 10,99

9 - 9,99

8 – 8,99

7 – 7,99

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

2 body

9 a viac

8 – 8,99

7 – 7,99

6 – 6,99

5 – 5,99

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

2 body

Trh

Technika

0-15b 

Technika

0-15b

Výkon

0-15b

Výkon

 0-15b

Nadhod

Technika

0-15b 

Technika

0-15b 

Výkon

 0-15b

Výkon

0-15b 

 

 

 

 

 

 

 ŠPORTY RÔZNE

 

Chlapci

Dievčatá

 

výdrž v zhybe nadhmatom

25s a viac
20s
15s
10s
9s a menej

20 s a viac
15s
10s
5s
4s a menej

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

beh 5x10m

od 11,59s a menej
od 11,60 - 12,09s
od 12,59 - 12,10s
od 12,60 - 13,00s
13,01s a menej

od 12,50s a menej
od 12,50 - 13,00s
od 13,01 - 13,40s
od 13,41 - 13,80s
13,80s a viac

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

sed -ľah (30′)

33x a viac
29 - 32x
24 - 28x
19 - 23x
18x a menej

25x a viac
22 - 24x
21 - 18x
17 - 14x
13x a menej

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

test obratnosti

18,99 a menej
od 19,90 - 19,99
od 20,00 - 20,99
od 21,00 - 21,99
od 22,00 a viac

21,00 a menej
od 21,01 - 21,99
od 22,00 - 22,99
od 23,00 - 23,99
od 24,00 a viac

20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

 

 MMA

základné gymnastické prvky:
kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred
do širokého roznoženia, kotúľ vzad
do širokého roznoženia, kotúľ vzad
do výponu, premet bokom

max. 20 bodov

pohybová koordinácia:
výdrž v stoji na jednej nohe Ľ+P,
rotácia v stoji na jednej nohe Ľ+P

max. 20 bodov

vlastná práca váhou:
hrazda nadhrtanom, podhmatom,
kľuky, drepy

max. 20 bodov

práca tela s ťažiskom:
výdrž tela v ťažiskových polohách

max. 20 bodov

 

 

 

FLORBAL

 

Hráč

slalom s loptičkou

21,00s a menej

21,01s - 22,00s

22,01s - 23,00s

23,01s - 24,00s

24,01s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Miešanie s loptičkou

16,00s a menej

16,01s - 16,30s

16,31s - 17,00s

17,01s - 17,30s

17,31s a viac

 10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Otočky s loptičkou

13,00s a menej

13,01s - 13,30s

13,31s - 14,00s

14,01s - 14,30s

14,31s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

 

Hodnotenie hry hráč

Pohyb

1 - 10 bodov

Čítanie hry

1 - 10 bodov

Rozhodovanie

1 - 10 bodov

Zručnosti

1 - 10 bodov

Komunikácia

1 - 10 bodov

 

 

Brankár

Presuny (s)

11,00s a menej

11,01s - 12,00s

12,01s - 13,00s

13,01s - 14,00s

14,01s a viac

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Rozohrávka po zemi

(počet úspešných)

4x a viac

3x

2x

1x

0x

 10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

Rozohrávka vzduchom

(počet úspešných)

4x a viac

3x

2x

1x

0x

10 bodov

8 bodov

6 bodov

4 body

0 bodov

 

Hodnotenie hry brankár

Pohyb

1 - 10 bodov

Čítanie hry

1 - 10 bodov

Komunikácia

1 - 10 bodov

Vykrytie priestoru

1 - 10 bodov

V Trenčíne 30.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr., PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA

riaditeľka školy