Športové gymnázium

Študijný odbor športové gymnázium poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a všeobecného vzdelávania. Profil absolventa sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni.

 Absolvent:

  • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;
  • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch;
  • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
  • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;
  • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;
  • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu;
  • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;
  • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte;
  • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
  • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

 

Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí, je špičkovým športovcom a zároveň je po skončení štúdia pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu.

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31